نویسنده = زهرا تنها معافی
معرفی چهار گونه نماتود انگل گیاهی از جنس‏های Crossonema Mehta & Raski, 1971 و Ogma Southern, 1914 در جنگل‏های رامسر

دوره 52، شماره 3، بهمن 1395، صفحه 357-373

فهیمه نیاستی؛ علی اسکندری؛ زهرا تنها معافی؛ آیت‏ اله سعیدی‏زاده


نخستین گزارش از وقوع نماتود ریشه‏گرهی Meloidogyne javanica روی گیاه مورد (Myrtus communis L.) برای دنیا

دوره 49، شماره 3، آذر 1392، صفحه 362-363

نادر آزادبخت؛ زهرا زهرا مجد طاهری؛ زهرا تنها معافی


مقایسة جمعیت‏های مختلف Heterodera schachtii با استفاده از مشخصات مرفولوژیکی و مولکولی

دوره 47، شماره 4، دی 1390، صفحه 405-418

عباس مکرم حصار؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ زهرا تنها معافی


تفاوت های دامنه میزبانی، تکثیر و بذربردی جمعیت هایی از نماتود ساقه و پیاز Ditylenchus dipsaci در ایران *

دوره 46، شماره 2، دی 1389، صفحه 179-185

مریم فصیحی؛ زهرا تنها معافی؛ اکبر کارگر بیده؛ علی اسکندری