کلیدواژه‌ها = Fusarium graminearum
اثر اسانسهای آویشن شیرازی و مرزه و مواد تیمول و کارواکرول و داکسی نیوالنول Fusarium graminearum بر

دوره 46، شماره 1، دی 1389، صفحه 37-50

عزیز لاهوجی؛ منصوره میرابوالفتحی؛ روح الله کرمی اسبو


ساخت پیشبر مصنوعی (SynP1) القا شونده با بیمارگرهای گیاهی و آنالیز عملکرد آن در شرایط تنش‌های زیستی و غیرزیستی در گیاه کلزا

دوره 45، شماره 3، دی 1388، صفحه 173-187

فرهاد شکوهی‌فر؛ محمدرضا زمانی؛ مصطفی مطلبی؛ امیر موسوی؛ محمدعلی ملبوبی