مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت‌های Fusarium solani جدا شده از سیب‌زمینی، کدوئیان، لوبیا و نخود براساس نشانگر FAFLP‌*

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

به‌منظور مطالعه ساختار ژنتیکی Fusarium solaniبا استفاده از نشانگر مولکولی FAFLP، 149 جدایه ایرانی این قارچ از چهار جمعیت میزبانی مورد آزمایش قرار گرفت. جدایه‌های مذکور شامل 60 جدایه به‌دست آمده از سیبزمینی، 30 جدایه F. solani f.sp. cucurbitae، 29 جدایه F. solani f.sp. phaseoli و 30 جدایه F. solani f.sp. pisi بودند. پس از استخراج DNA، هضم آنزیمی، اتصال قطعات برش یافته به آداپتورها و تکثیر پیشانتخابی، واکنش زنجیرهای پلیمراز با استفاده از سه ترکیب آغازگر نشاندار شده با رنگ‌های فلورسانت انجام شد. قطعات تکثیر شده از طریق الکتروفورز موئین (Capillary electrophoresis) تفکیک و سپس تجزیه و تحلیل براساس 151 نشانگر چند شکل انجام شد. به‌طور کلی، از مجموع تنوع ژنتیکی مشاهده شده، 92% مربوط به تنوع ژنتیکی داخل جمعیتهای میزبانی و 8% مربوط به تنوع ژنتیکی بین جمعیتها بود. شباهت ژنتیکی بین چهار جمعیت میزبانی مذکور، بیشتر از 92% بود. میانگین تنوع ژنتیکی دیده شده در جمعیتهای مربوط به جدایههای سیبزمینی، کدوئیان، لوبیا و نخود به ترتیب 3431/0، 3792/0، 3619/0 و 3606/0 بود. میانگین تنوع ژنتیکی برای همه جدایههای مورد بررسی و تمامی جایگاه‌های ژنی مورد مطالعه براساس ضریب Nei، 3883/0 بود و تنوع ژنتیکی مشاهده شده ارتباطی با میزبان و منطقه جغرافیایی جدایه‌ها نداشت. نتایج نشان داد چهار جمعیت مذکور یک دودمان کلونی (Clonal lineage) هستند. نزدیکی ژنتیکی بین جمعیتها احتمال وجود جریان ژنی بین آنها را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY ON GENETIC STRUCTURE OF Fusarium solani POPULATIONS ISOLATED FROM POTATO, CUCURBIT, BEAN AND CHICKPEA BASED ON FAFLP MARKERS*

نویسندگان [English]

 • M. Moradzadeh Eskandari 1
 • M. Javan–Nikkhah 2
 • R. Zare 2
 • M. Okhowat 2
 • A. Moretti 2
 • S. Somma 2
 • G. Stea 2
چکیده [English]

Genetic structure of Fusarium solani isolates from four host populations was investigated. One hundred and forty-nine isolates were analyzed for their fluorescent amplified fragment length polymorphism (FAFLP) patterns. The isolates were obtained from four host populations including 60 isolates from potato, 30 isolates of F. solani f.sp. cucurbitae, 29 isolates of F. s. f.sp. phaseoli and 30 isolates of F. s. f.sp. pisi. After DNA extraction, digestion by EcoRI and MseI restriction enzymes, and ligation of adapters to DNA fragment, a preamplification PCR was done. Selective PCR amplification was performed using three primer combinations labeled with fluorescent dyes. The products were separated by capillary electrophoresis on an ABI PRISM 310 Genetic Analyzer. Analysis was performed based on 151 polymorphic markers. Polymorphic bands were analyzed by Popgen 32, GeneAlex 6.1 and NTsys-pc 2.0 software programs using UPGMA method and Nei coefficient. In general, 92% of observed molecular variance was related to within host populations and 8% variation was found among them. Genetic similarity between four mentioned host populations was more than 92%. In average genetic variation for host populations of potato, cucurbit, bean and chickpea were 0.3431, 0.3792, 0.3619 and 0.3606, respectively. In average genetic variation for all isolates was 0.3883 and this is not related to their host and geographical origin. The results indicated that the fungal isolates related to potato, cucurbits, bean and chickpea in this study, are one clonal lineage. High degree of similarity between populations, may be due to gene flow among them.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fusarium solani
 • genetic variation
 • Gene flow
 • Fluorescent
 • Formae speciale