کلیدواژه‌ها = Agaricus bisporus
ویژگی‌های ریخت‌شناسی، فنوتیپی و بیماری‌زایی عوامل مولد لکه باکتریایی قارچ دکمه‌ای در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 56، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 33-48

10.22034/ijpp.2020.43570

روح الله محمدی اشکفتکی؛ فاطمه یوسفی کوپائی؛ سیده فاطمه نوربخش شورابی


بیماریزایی Mycogone perniciosa عامل بیماری حباب‌تر قارچ خوراکی دکمه‌ای در ایران*

دوره 50، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 359-368

مصطفی جمالی؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ فاطمه علی حسین زاده مقدم؛ سیدمحسن نساج حسینی؛ عرفان محمدی