راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان                                                                   راهنمای نویسندگان مقاله مروری        

راهنمای تهیه و تنظیم مقاله برای ارائه الکترونیکی در تارنمای نشریه (http://ijpp.ir)  در قسمت ذیل ارائه شده است. لطفا قبل از ارائه مقاله، از تطبیق آن با راهنمای تهیه و تنظیم مقاله مطمئن شوید.

1-مقاله‌هایی که برای چاپ در نشریه بیماری‌های گیاهی ارسال می شوند، باید نتیجه پژوهش در زمینه بیماری‌شناسی گیاهی و یا علوم وابسته به آن باشند و قبلا چاپ و یا هم زمان به نشریه‌های دیگری فرستاده نشده باشند.

2-ارائه مقاله به صورت الکترونیکی، و در قالب فایل ورد 2010 (Word 2010, .doc) امکان پذیر است. شکل‌ها می‌توانند در محیط الکترونیکی ورد (Word ) قرار داده شوند و یا به صورت جداگانه به صورت یکی از فرمت‌های (jpg) JPEG، (.tif) TIFF  و (gif) GIF ارائه شوند. حداقل وضوح (resolution) تصاویر 300 dpi باشد.

3-مقاله بایستی دارای متن کامل فارسی و چکیده انگلیسی و یا متن کامل انگلیسی و چکیده فارسی باشد.

4-تمامی قسمت‌های مقاله باید به صورت فواصل دوگانه (Double- spaced) در صفحات با اندازه A4 با حاشیه 3 سانتیمتر از چهار طرف ارائه گردد. اضافه کردن شماره خط (Line Number) برای تمام سطور لازم است.

ساختار مقاله فارسی به ترتیب شامل عنوان، چکیده، مقدمه، مواد و روش های بررسی، نتایج، بحث (گاهی بنا به ضرورت، نتایج و بحث می توانند در قالب یک عنوان نوشته شوند)،تضاد منافع،سپاسگزاری و منابع (References)  است.

ساختار مقاله انگلیسی به ترتیب شامل Title، Abstract، Introduction، Materials and Methods ، Results، Discussion (or Results and Discussion)،  Acknowledgementو References است.

متن مقاله با برنامه ورد (Word)، عنوان مقاله با قلم لوتوس سیاه (B Lotus) و اندازه قلم 16 (در متن انگلیسیTimes New Roman, (Bold, Pt.14) ، متن فارسی با قلم بی‌لوتوس (B Lotus) و اندازه قلم 14 و متن انگلیسی با قلم Times New Romann و اندازه قلم 12 نوشته شود.

5-عنوان مقاله باید کوتاه و رسا باشد و در بالا و وسط صفحه اول مقاله نوشته شود. ترجمه انگلیسی آن نیز زیر عنوان فارسی نوشته شود.

6-چکیده مقاله باید شامل مطالب مهم یافته‌های پژوهش باشد و حتی الامکان از 250 کلمه تجاوز نکند. ضروری است نگارنده در پایان چکیده فارسی و انگلیسی، حداکثر پنج واژه کلیدی (Key words) درج شود و صرفا از واژه هایی استفاده شود که در عنوان از آنها استفاده نشده است. مقاله فارسی علاوه بر چکیده فارسی، دارای چکیده انگلیسی و مقاله انگلیسی علاوه بر چکیده انگلیسی، دارای چکیده فارسی می باشد.

7-متن مقاله با زیر عنوان‌های درجه یک (اصلی) شامل مقدمه، مواد و روش های بررسی، نتیجه و بحث و منابع تنظیم شود. نتیجه و بحث می‌توانند در هم ادغام شود. مقاله کامل می‌تواند علاوه بر زیر عنوان های اصلی، زیر عنوان‌های درجه دو و سه نیز داشته باشد. زیر عنوان‌های درجه یک و درجه دو در سطر جداگانه قرار می‌گیرند، در حالی‌که زیر عنوان های درجه سه در سطر جداگانه قرار نگرفته و مطلب با دو نقطه از آن جدا می‌شود.

8-علاوه بر مقالات کامل، در قسمت آخر مجله بخشی مجزا بطور محدود تحت عنوان مقالات کوتاه (Short Articles) گنجانده شده است. این بخش به درج بررسی‌های مقدماتی اختصاص دارد که هر مقاله از نظر کمی یا کیفی شرایط یک مقاله کامل را ندارد. مقاله کوتاه نیز ساختار مقاله کامل بدون زیر عنوان‌های درجه دو و سه را دارد و لازم است حداکثر در شش صفحه (شامل حداکثر دو شکل، یا یک شکل و یک جدول و یا دو جدول) تنظیم شود.

 

9-گزارش کوتاه علمی (Short Scientific Report) حداکثر در یک تا دو صفحه (شامل حداکثر یک شکل و یا یک جدول) جهت یافته‌های موردی با حداکثر سه منبع نوشته شود.

10-برای اوزان و مقادیر از سیستم متریک استفاده شود. ارقام و اعداد مربوط به اوزان و مقادیر در صورتی‌که در آغاز جمله بیایند، با حروف نوشته شوند. ارقام یک رقمی در هر حال باید با حروف نوشته شود.

 

11-در عنوان مقاله و چکیده به استثنای مقیاس‌های استاندارد، نباید از کلمات اختصاری استفاده کرد. برای نوشتن اختصارات از نوشته CBE Style Manual (American Institute of Biological Sciences, 3rd ed.) بهره گرفته شود.

 

12-برای رسم‌الخط اصطلاحات خارجی و معادل‌های فارسی، حتی‌المقدور از فرهنگ نوین کشاورزی و منابع طبیعی، جلد دوم (انتشارات فرهنگستان علوم) استفاده شود. 

13-اسامی علمی با حروف ایتالیک نوشته شود. اسامی علمی در عنوان و چکیده بدون نام نامگذار ولی در متن مقاله، آنجا که برای اولین بار می‌آید با نام نامگذار (نامگذاران) نوشته شود. نام علمی در صورت تکرار بدون نامگذار و نام جنس با حرف اول آن (حرف بزرگ) و یک نقطه نوشته می‌شود. بدیهی است نام نامگذار طبق قواعد مربوط، خلاصه نوشته می شود.

14-استفاده از جدول وقتی مجاز است که نتوان اطلاعات بدست آمده (نتیجه) را براحتی در متن آورد. عنوان جدول باید کامل و گویا باشد (self-explanatory) به نحوی که نیازبه مراجعه به متن نباشد. عنوان به دو زبان فارسی و انگلیسی در بالای جدول نوشته شود. اعداد جدول حتی‌الامکان بدون اعشار و در صورت لزوم تا دو رقم اعشار داشته باشند. اختصارات و علائم متن جدول را می‌توان با زیر نویس جدول روشن کرد. در متن جدول از خطوط افقی و عمودی استفاده نشود. عنوان بالای جدول با دو خط نزدیک به هم به فاصله تقریبی یک میلی‌متر از بقیه قسمت‌های جدول جدا گردد. اعداد و ارقام و مطالب جدول نباید در متن مقاله تکرار شده باشند. ابعاد جداول باید طوری تنظیم شود که در یک صفحه نشریه (طولی یا عرضی) جا بگیرد. جداول باید در صفحات جداگانه در انتهای متن مقاله آورده شوند. اسامی علمی در عنوان جدول و شکل به صورت کامل ارائه شود. تمام مطالب داخل جدول انگلیسی باشد. شماره گذاری جدول به ترتیب بوده و به صورت "جدول 1. عنوان جدول." (در متن انگلیسی Table 1.) نوشته شود.

 

15-شکل‌ها باید اصلی (Original) باشند. در صورت ضرورت استفاده از شکل رنگی با پرداخت هزینه از طرف نگارنده (نگارندگان) نیز امکان پذیر خواهد بود. ترسیم ها باید اصلی و نگاره‌‌های رسم شده با کامپیوتر باید دارای خطوط پیوسته و پررنگ باشد. شرح جدول باید کامل و گویا و بیانگر مناسبی از آن باشد به نحوی که نیاز نباشد که به متن مراجعه شود. شرح به دو زبان فارسی و انگلیسی در زیر شکل نوشته شود . اسامی علمی در شرح شکل به صورت کامل ارائه شود. شماره‌گذاری شکل به ترتیب بوده و به صورت "شکل 1. شرح شکل. " (در متن انگلیسی Fig 1.) نوشته شود.

16- در متن فارسی هنگام ارجاع منبعی در انتهای جمله یا پاراگراف، نام نگارنده داخل پرانتز به صورت انگلیسی با سال میلادی نوشته شود مثال(Ershad 1992) . چنانچه منابعی که در متن مقاله به آنها اشاره می‌شود، دو نگارنده داشته باشند، اسامی هر دو نگارنده ذکر می­شود و بین دو اسم علامت&  گذاشته شود مانند (Wu & Lee 2000) و چنانچه بیش از دو نگارنده داشته باشند فقط نام نگارنده اول با ذکر عبارتet al.  درج شود مثال (Zheng et al. 2006). ولی در فهرست منابع مورد استفاده نام کلیه نگارندگان منظور گردد. در صوتیکه به چند منبع ارجاع داده شود منابع به ترتیب حروف الفبا نوشته شوند و با علامت " , " از هم جدا شوند مثل نمونه زیر:

 .(Czambor & Arcniuk 1999, Jedryczka et al. 1999, McDonald et al. 2000)

در متن فارسی هنگام ارجاع منبعی در ابتدا یا میانه جمله یا پاراگراف، نام نویسنده به فارسی نوشته شود و در پرانتز نام نویسنده و سال انتشار به انگلسی ذکر گردد مثل نمونه زیر:

در این تحقیق با گونه توصیف شده توسط الیس و هالیدی(Ellis & Holiday 1972)  مطابقت داشت. توجه شود که حرف اول اسامی با حروف بزرگ تایپ شوند.  

17-در قسمت منابع(References) ، فقط کتاب‌ها و مقاله‌هایی که در مقاله مورد استفاده نویسنده (نویسندگان) قرار گرفته، ذکر می‌گردد. منابع بر حسب حروف الفبای نام خانوادگی مولفان تنظیم شده و در انتهای مقاله می‌آید. حرف اول نام مولف (مولفان) با حروف بزرگ انگلیسی نوشته شود. هر منبع علمی باید شامل نام خانوادگی و حرف اول نام کوچک نویسنده (نویسندگان)، سال انتشار، عنوان مقاله (یا کتاب)، نام نشریه (یا ناشر)، شماره جلد و صفحات مقاله (یا تمام صفحات کتاب) طبق نمونه‌های زیر باشد:

در مورد مقاله‌های مندرج در مجله‌ها: درج شمارهDOI  مقاله ارجاع داده شده در انتهای مقاله ضروری است.

Manuchehrri A. and Shirzadi G. H. 1967. Gray rot of onion. Iranian Journal of Plant Pathology 4: 24-32

Sohani M.M., Alidoust S. and Khodaparast S. A. 2018. The role of a Strictosidine synthase-like gene-6 in Arabidopsis thaliana defense against Alternaria brassicicola. Iranian Journal of Plant Pathology 54: 263-275. 10.22034/ijpp.2019.35561

در مورد کتاب تالیف شده:

Alexopoulos C. J., Mims C. W. and Blackwell M. 1996. Introductory mycology. 4th ed., John Wiley & Sons Inc., USA. 868 p

در مورد نوشته‌های نویسندگان مختلف جمع آوری شده در یک کتاب که توسط یک یا چند نفر ویرایش شده:

Hhsseltine C. W. and Ellis J. J. 1973. Mucorales, pp. 187-217. In: G. C. Ainsworth, K.K. Sparrow and A. F. Sussman (Eds). The Fungi. Academic Press, USA

گزارش‌های داخلی موسسات و چاپ نشده و گزارش‌های سالانه قابل ذکر در فهرست منابع مورد استفاده نمی‌باشند. به مکاتبات شخصی می‌توان فقط در متن مقاله اشاره کرد (در این صورت فتوکپی مکاتبات باید پیوست مقاله شود).

18-وقتی مقاله‌ای به زبان غیر انگلیسی چاپ شده است به زبان انگلیسی ترجمه و در پرانتز قرار داده می‌شود و بعد از قید شماره صفحات، زبان اصلی آن مانند فارسی، ژاپنی و ... در پرانتز قید می‌شود. در صورتی که منبع به زبان غیر انگلیسی ولی دارای خلاصه انگلیسی باشد، در این صورت منبع به زبان انگلیسی داده شود و در آخر در پرانتز زبان اصلی قید گردد. مانند : (in Persian with English Summary)

19-در هنگام ارائه مقاله و ثبت در تارنمای نشریه (http://ijpp.ir)، فایل اصلی مقاله فاقد اسامی نویسندگان و آدرس آنها باشد. در فایل جداگانه ای با نام مشخصات نویسنده ها شامل عنوان مقاله، اسامی کامل نویسندگان، مرتبه علمی شامل مربی، استادیار، دانشیار، و استاد (آموزشی یا پژوهشی)، دانشجوی دکتری یا کارشناسی ارشد، آدرس کامل زیر نام نویسندگان نوشته شده و از طریق تارنما همراه فایل اصلی و فایل های مربوط به شکل ها ارسال گردد.

20-از نویسندگان درخواست می‌شود چنانچه تامین مالی انجام تحقیق توسط دانشگاه، موسسه، سازمان و ... صورت گرفته است، لزوماً در قسمت سپاسگزاری صراحتاً به این موضوع اشاره شود. در صورت نداشتن حامی مالی مستقیم از فراهم شدن امکان تحقیق توسط ذانشگاه/موسسه/سازمان محل تحقیق قدردانی شود.

21-در هنگام ارائه مقاله از نویسنده درخواست می‌شود فرم تعهد نویسندگان را تکمیل نماید، هم‌چنین الزامی است این فرم توسط همه نویسندگان امضاء شود.

22-تعارض منافع نگارندگانلازم است نگارندگان هرگونه تعارض منافع را در رابطه با مقاله ارائه شده در انتهای متن اصلی قبل از سپاسگزاری و هم‌چنین در فرم تعارض منافع اعلام کرده و فرم را همراه با مقاله بارگزاری نمایند. در غیر این صورت، مدیریت نشریه بیماریهای گیاهی هر گونه مسئولیتی را در قبال تعرض ایجاد شده از خود سلب می‌کند.

23-نشریه بیماریهای گیاهی در چند سال اخیر بابت چاپ مقاله، هزینه‌ای از نویسندگان دریافت می‌نماید که بعد از نهایی شدن داوری و قبل از صدور نامه پذیرش از نویسنده درخواست می‌گردد بابت مقاله کامل پژوهشی مبلغ یک میلیون (1000000) و مقاله کوتاه مبلغ پانصد هزار (500000) ریال با استفاده از یکی از روش‌های ذیل واریز و تصویر فیش پرداخت شده را به پست الکترونیکی به آدرس info@ips.ir ارسال فرمایند. بابت گزارش کوتاه علمی هزینه‌ای دریافت نمی‌گردد.

  • پرداخت آنلاین از طریق سایت توسط کلیه کارت های بانکی عضو شبکه شتاب
  • واریز به حساب شماره 60951 ، نزد بانک تجارت، شعبه دانشگاه شهید بهشتی، (کد 3420 )
  • پرداخت از طریق سیستم ساتنا به شماره (IR290180000000000342060951)
  • انتقال وجه به کارت شماره  3537 4314 7016 6037 قابل پرداخت از طریق کلیه بانکها ،شبکه اینترنت بانک و یا سیتمهای خودپرداز.

24- توصیه می‌شود برای تنظیم مقاله به یکی از مقالات جدید (شماره 51 به بعد) این نشریه مراجعه فرمائید و قبل از ارسال مقاله، همکاران دیگر شما نیز آن را مطالعه نمایند. در صورت وجود هر سوالی می توانید مستقیما با دفتر مجله و یا با آدرس زیر تماس حاصل فرمایید.