تنوع ژنتیکی درون‌گونه‌ای Phytophthora cryptogea و P. drechsleri *

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسنده

نویسنده

چکیده

گونه‌های Phytophthora drechsleri و P. cryptogea بیمارگرهای گیاهی اُاُمیستی با قرابت فیلوژنتیکی نزدیک هستند. به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی در میان این گونه‌ها، جدایه‌هایی از P. drechsleri و P. cryptogea مربوط به میزبان‌های متفاوت و از مناطق مختلف جهان به همراه جدایه‌هایی از آرایه خویشاوند آنها، P. erythroseptica، از طریق روش  میکروستلایت‌های فزون‌سازی شده تصادفی (RAMS) مطالعه شدند. این بررسی به کمک سه آغازگرِ متغیر قلاب‌دار، VHV(GT)7G، DDB(CCA)5و DHB(CGA)5انجام گرفت. در بین جدایه‌های مورد بررسی دو الگوی نواربندی متفاوت دیده شد که شامل 26 نشانگر RAMS در بین جدایه‌های P. cryptogea و P. erythroseptica و 18 نشانگر RAMS در بین جدایه‌های P. drechsleri بود. واکاوی UPGMA روی نشانگرهای RAMS نشان داد که P. cryptogea دارای تغییرات مولکولی قابل توجهی بوده که بیانگر تنوع درون‌گونه‌ای آن است. در جمعیت مورد بررسی P. cryptogea مربوط به مناطق مختلف دنیا حداقل سه گروه ژنتیکی مجزا وجود دارد که میانگین تشابه در بین این جمعیت‌ها 54-60 درصد برآورد گردید. نشانگرهای چندشکلی RAMS در جدایه‌های P. erythroseptica تقریباً همانند نشانگرهای مشاهده شده در P. cryptogea بودند و این جدایه‌ها در میان دندروگرام P. cryptogea به صورت رگه‌ای واگرا ظاهر شدند. به نظر می‌رسد که جدایه‌های P. erythroseptica به دو گروه P. cryptogea به مراتب شبیه‌ترند تا گروه سوم به دو گروه مذکور. در این بررسی هیچ‌ شواهدی مبنی بر وجود رگه‌هایی با ساختار زیست‌جغرافیایی دیده نشد. این امر ممکن است به خاطر دامنه میزبانی وسیع گونه و نقل ‌و‌انتقال جهانی رگه‌های آن باشد که به همراه گیاهان زراعی و باغی جا به‌ جا شده‌اند. براساس داده‌های به دست آمده P. drechsleri گونه‌ای همگن‌تر است، اما رگه‌هایی در آن مشاهده می‌شود که منعکس کننده‌ توزیع جغرافیایی آن است. واکاوی RAMSهیچ نوع جهت‌گیری بر اساس اختصاصیت میزبانی را در بین رگه‌های مختلف این دو گونه مشخص نکرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NTRASPECIFIC GENETIC DIVERSITY OF Phytophthora cryptogea AND P. drechsleri

نویسنده [English]

  • R. MOSTOWFIZADEH-GHALAMFARSA
چکیده [English]

Phytophthora drechsleri and P. cryptogeaare phylogenetically closely related oomyceteous plant pathogens. In order to evaluate genetic variation among these species, isolates of P. drechsleri and P. cryptogeafrom various hosts and localities. Also some isolates of another close taxon, P. erythroseptica,were characterized by the random amplified microsatellites (RAMS) technique using three degenerated anchored primer: VHV(GT)7G, DDB(CCA)­5 and DHB(CGA)5. Two different banding patterns were observed among isolates consisting of 26 RAMS markers among P. cryptogea and P. erythroseptica isolates and 18 among P. drechsleri isolates. UPGMA-analysis of RAMS markers showed that P. cryptogea has considerable molecular variability and illustrates intraspecific variations. There are at least three distinct genetic groups within P. cryptogea populations worldwide with average similarity of 54-60% between groups. P. erythroseptica isolates produced almost the same RAMS polymorphic markers as P. cryptogea and interspersed as a divergent lineage of P. cryptogea in the P. cryptogea UPGMA dendrogram. It seems that P. erythroseptica isolates are much similar to two of the P. cryptogea groups than the third group to the others. There was no evidence for biogeographically structured lineages which could be as a consequence of wide host range and transglobal transposition of lineages associated with worldwide movement of agricultural and horticultural plants. Data showed that P. drechsleriis a more homogenous species but there are some lineages that seem to reflect the geographic distribution. The RAMS analysis did not reveal any trends for host specificity between different lineages of these two species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytophthora cryptogea
  • Phytophthora drechsleri
  • Phytophthora erythroseptica
  • Oomycota
  • Random amplified microsatellites