بررسی تأثیر باکتری‏های فراریشه بر فعالیت نماتود ریشه ‌گرهی Meloidogyne incognita در شرایط آزمایشگاه و گلخانه*

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسنده

نویسنده

چکیده

در این بررسی اثر تعدادی از باکتری‌های فراریشه بر فعالیت نماتود ریشه‏گرهیMeloidogyne incognita در شرایط آزمایشگاه و گلخانه مورد مطالعه قرار گرفت. ابتدا تعداد 52 جدایه از فراریشه گیاهان خیار، بادمجان و گوجه‌فرنگی جداسازی و تأثیر آنها بر تفریخ تخم و مرگ‏ومیر لارو سن دو نماتود ریشه‏گرهی در شرایط آزمایشگاه بررسی گردید. سپس نُه جدایه از مؤثرترین جدایه‌ها، انتخاب و با انجام آزمون‏های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی شناسایی گردید. استفاده از کشت صاف شده این جدایه‌ها شامل پنج جدایه از Pseudomonas fluorescensو جدایه‌هایی از P. putida، Bacillus subtilis، B. brevis و Serratia sp.همراه با جدایه CHA0P. fluorescensباعث کاهش تفریخ تخم به میزان 35-48% و افزایش مرگ‏ و میر لارو سن دو به میزان 2/32-8/48 درصد گردید. سپس اثر این جدایه‏ها بر روی M. incognita در گوجه‏فرنگی رقم ارلی‏اوربانا در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. استفاده از رقتCFU ml-1 108 از سوسپانسیون باکتری‌ها در مخلوط خاک مزرعه و ماسه (نسبت 3:1) و خاک مزرعه سترون و غیرسترون، حاوی چهار تخم و لارو سن دو (در گرم خاک) به‌طور معنی‌داری سبب کاهش گال‌زایی و فاکتور تولید‌مثل نماتود و افزایش رشد رویشی گیاه در مقایسه با شاهد شد. نتایج نشان داد استفاده از خاک غیر‌سترون سبب کاهش بیشتر شاخص‏های نماتود در مقایسه با خاک سترون گردید. باکتری‏هایP. putida، (PF19) P. fluorescensوB. subtilisمؤثرترین جدایه‌ها در کاهش جمعیت نماتود بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EVALUATION OF RHIZOBACTERIA EFFECTS ON THE ACTIVITY OF ROOT-KNOT NEMATODE, Meloidogyne incognita, UNDER GREENHOUSE AND LABORATORY CONDITIONS

نویسنده [English]

  • R. BEHZADI AMIN
چکیده [English]

The effect of several rhizobacteria isolates on activity of root-knot nematode, Meloidogyne incognita, was studied under laboratory and greenhouse conditions. Initially, 52 rhizobacteria isolates from the rhizosphere of cucumber, eggplant and tomato plants and their inhibitory effects on egg hatching and mortality of the second stage juveniles (J2s) were investigated in vitro. Then, nine most effective isolates were selected and identified by biochemical and morphological tests. Using filtered culture of five isolates of Pseudomonas fluorescens and one isolate of P. putida, Bacillus subtilis, B. brevis, and Serratia sp., caused 35-48% reduction in egg hatching and 32.2-48.8% increase in the mortality of J2s. The inhibitory effects of the isolates on nematode activity and growth indices of tomato cv. Early Urbana were evaluated under greenhouse conditions. Treatment of the sterilized and non-sterilized field soil and mixture of sand and field soil (3:1 ratio) with suspension of 108CFU ml-1 bacteria and four eggs and J2s of nematode (per g soil) significantly reduced nematode reproduction factor and increased the growth indices of tomato plants. The results showed that nematode indices were reduced more in non-sterilized soil, compared to sterilized soil. The isolates of P. putida, P. fluorescens PF19 and Bacillus subtilis were the most effective isolates in reduction of nematode population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biological control
  • Pseudomonas fluorescens
  • Bacillus subtilis
  • B. brevis
  • Serratia sp