بررسی اثر فیتوپلاسمای همراه بیماری جاروک بر محتوای ترکیبات فنولی در گیاه لیمو ترش *

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسنده

نویسنده

چکیده

اثر آلودگی فیتوپلاسمای همراه جاروک لیمو ترش بر محتوایپلی فنول‌ها، فلاونوئیدها و دو ترکیب مهم درگیر در مسیر سنتز آنها (کربوهیدرات‌ها و آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز) در برگ‌های لیمو ترش مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌برداری از گیاهان سالم و آلوده در12 و16 هفته بعد از مایه‌زنیانجام شد. به رغم گزارش‌های متعدد مبنی بر افزایش ترکیبات فنولی تحت شرایط تنش، نتایج به‌دست آمده از مطالعه کمی و کیفی این ترکیبات به کمک اسپکتروفتومتر و کروماتوگرافی گاز- مایع کاهش معنی‌دار کربوهیدرات‌های محلول، فنیل آلانین آمونیالیاز، ترکیبات فنولی کل و فلاونوئیدها را در گیاه آلوده در مقایسه با گیاه سالم نشان داد. محتوای ترکیبات فنلی در هر دو نمونه‌برداری کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF LIME WITCHES' BROOM PHYTOPLASMA INFECTION ON PHENOLIC CONTENT OF LIME LEAVES

نویسنده [English]

  • S. ZAFARI
چکیده [English]

The effect of lime witches’broomphytoplasmainfectinon the content ofpolyphenols, flavonoidsand two other important compounds dealing with the biosynthesis ofphenolics (i.e. carbohydrates and phenylalaninammonialyase) in lime leaves was investigated. Sampling from healthy and infected plants weretaken. at12 and 16 weeks after inoculation.Despite many reports indicating the increase of phenoliccompounds under stress conditions, the results obtained from the qualitative and quantitative study of these compounds usingspectrophotometryand gas-liquid chromatography showed a significant decrease ofsoluble carbohydrates, phenylalaninammonialyae, total phenolicandflavonoidcompoundsin infected compared to that in healthy plants. The content ofphenoliccompounds decreased in both sampling times.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenolic compounds
  • Phytoplasma
  • lime