بیوکنترل بیماری و القا برخی ترکیبات دفاعی در گیاه گوجه فرنگی آلوده به نماتود Meloidogyne javanica توسط چند جدایه *Trichoderma

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسنده

نویسنده

چکیده

در این تحقیق بیست جدایه قارچ تریکودرما به عنوان عوامل بیوکنترل نماتود ریشه گرهی مورد آزمایش قرار گرفتند. ابتدا جدایه‌ها در محیط کشت مایع حاوی کیتین کلوئیدال کشت شدند. سه جدایه 125، 126 و Bi 10 از قارچ Trichoderma harzianum بیشترین میزان فعالیت آنزیم کیتیناز را نشان دادند. بررسی شش جدایه از میان قوی‌ترین و ضعیف‌ترین جدایه‌ها از نظر میزان فعالیت کیتیناز در کنترل نماتود در گلخانه نشان داد که همبستگی مثبت بین میزان فعالیت آنزیم کیتیناز و عملکرد در گلخانه وجود دارد. بررسی اثر T. harzianum 125 نیز نشان داد که این جدایه موجب افزایش فعالیت آنزیم‌های فنیل‌آلانین آمونیالیاز و پراکسیداز در ریشه گیاه گوجه فرنگی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

BIOCONTROL OF DISEASE AND INDUCTION OF CERTAIN DEFENCE COMPOUNDS IN TOMATO INFECTED WITH Meloidogyne javanica BY SEVERAL Trichoderma ISOLATES

نویسنده [English]

  • H. MOSTAFANEGHAD1MOSTAFANEZHAD
In this study, 20 isolates of Trichoderma were examined for their effectiveness as biological control agents of root knot nematode. The isolates were cultured in liquid culture medium containing colloidal chitin. According to results, isolates 125, 126 and 10 Bi of Trichoderma harzianum showed maximum chitinase activity compared to others. In greenhouse experiments, biological control potential of 6 isolates with maximum or minimum enzyme activity against the nematode was compared. Results showed that isolates with maximum rate of enzyme activity in laboratory experiments had better performance in greenhouse studies. T. harzianum 125 induced an increase in the activity of phenylalanine ammonia lyase and peroxidase in the roots of tomato plants.