مکانیسم مقاومت در برابر تجمع ویروس برگ قاشقی سیب زمینی (Potato leafroll virus=PLRV) در سیب زمینی همسانه G8107(1) *

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسنده

نویسنده

چکیده

ژن خاموشی پس از ترا نویسی (Post-transcriptional gene silencing =PTGS) به عنوان یک مکانیسم طبیعی که به وسیله آن گیاهان اسیدهای نوکلئیک بیگانه مانند ژنوم ویروس‌ها را شناسایی و تجزیه می‌کنند مطرح است. در این مطالعه فرض شد که در مقاومت سیب زمینی  همسانه G8107(1)  در برابر تجمع PLRV نیز چنین مکانیسمی دخالت دارد. این فرضیه با آزمایش انتقال ویروس از طریق پیوند آزمون شد. در این آزمایش قطعاتی از ساقه‌های عاری از ویروس سیب زمینی همسانه G8107(1) (به عنوان  گیاه مورد آزمایش) و رقم Maris Piper (MP) (رقم حساس به PLRV به عنوان گیاه شاهد) روی ساقه‌های بوته‌های سیب‌زمینی رقم MP آلوده به  PLRV پیوند شدند. سپس قطعاتی از ساقه‌های عاری از ویروس رقم MP روی قطعات حدواسط پیوند زده شدند. نتایج نشان دادند که میزان تجمع PLRV در پیوندک‌های پذیرنده‌ای که روی قطعات ساقه همسانه G8107(1) پیوند خورده بودند در مقایسه با پیوندک‌های پذیرنده پیوند شده روی ساقه‌های رقمMP   تفاوت چشمگیری نداشتند. این امر نشان داد که وجود قطعات ساقه همسانهG8107(1)  به عنوان پیوند حدواسط  بر تجمع PLRV در پیوندک‌های پذیرنده پیوند شده روی آنها تأثیری نداشته است. ظاهراً هیچ‌گونه عامل ژن خاموشی که قادر به تجزیه آر.ان.ای  PLRVباشد از  همسانه G8107(1)به رقم MP منتقل نشده است. بنابراین عومل ژن خاموشی مفروض یا وجود ندارند یا اگر وجود دارند قابل انتقال نیستند. به هر حال چون ثابت شده است خاموشی ژن قابل انتقال است، به نظر منطقی‌تر می‌رسد که مقاومت سیب‌زمینی همسانه G8107(1) در برابر تجمعPLRV ناشی از ممانعت از تکثیر ویروس ‌باشد تا تجزیه آن پس از تکثیر توسط مکانیسمی شبیه خاموشی ژن.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY OF THE MECHANISM OF RESISTANCE TO POTATO LEAFROLL VIRUS (PLRV) ACCUMULATION IN POTATO CLONE G8107(1)

نویسنده [English]

  • J. NIKAN
چکیده [English]

Post-transcriptional gene silencing (PTGS) has been proposed as a natural mechanism by which plants recognize and degrade foreign nucleic acids, such as virus genomes. It was thought that such a mechanism might underlie the resistance of potato clone G8107(1) to PLRV accumulation. The idea was examined by graft transmission experiment in which, stem segments of potato clone G8107(1) as test plant and those of the cultivar Maris Piper (MP) (susceptible to PLRV) as control, were grafted on top of the stems of a PLRV-infected root sock plant of the cultivar MP. The virus-free scions of the cultivar MP (as receptors) were also grafted on top of both test and control grafts. The results indicated that the amounts of PLRV antigen in the receptor scions grafted on top of either test or control intermediate grafts were not substantially different, indicating that the presence of stem segments of the clone G8107(1) as intermediate graft has not affected the accumulation of PLRV in the receptor scions, grafted on top of them. Apparently, no silencing factor capable of degrading PLRV-RNA has been transmitted from clone G8107(1) to the cultivar MP. Therefore, the putative silencing factors are either not present in this clone or if there are, they are not transmitted. However, because it has been demonstrated that silencing is transmissible, it is less likely that the virus RNA degradation due to a gene silencing mechanism is involved in the resistance of this potato clone to PLRV. It seems more plausible that the inhibition of PLRV replication underlies the resistance rather than virus degradation.