نماتودهای انگل گیاهی در مزارع حبوبات استان لرستان و پراکنش آنها*

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسنده

نویسنده

چکیده

به منظور شناسایی و تعیین پراکنش نماتودها در مزارع نخود، عدس، لوبیا و باقلا استان لرستان، طی سال‏های 1389 و 1390 تعداد 150 نمونه خاک و ریشه از مزارع شهرستان‏های مختلف استان جمع‏آوری شد. پس از استخراج، کشتن، تثبیت و انتقال نماتودها به گلیسرین، اسلایدهای میکروسکوپی دائمی تهیه شد. شناسایی گونه‏ها با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به دوربین دیجیتال و بر اساس ویژگی‏های ریخت‏شناختی و ریخت‏سنجی و با استفاده از کلیدهای معتبر انجام گرفت. در این بررسی 19 گونه نماتود از فوق‏بالاخانواده Tylenchomorpha (راسته Tylenchida) شناسایی گردید. در بین گونه‏های شناسایی شده، Aphelenchoides cyrtus، Ditylenchus medicaginis، D. parvus، Merlinius brevidens و Paratylenchus coronatusبه ترتیب 6/37، 8/30، 6/24، 5/20 و 1/19 درصد، بیشترین فراوانی را در مزارع مختلف حبوبات استان داشتند. بیشترین تعداد گونه به ترتیب از شهرستان‏های الشتر (19 گونه)، خرم‏آباد (15 گونه)، بروجرد (14 گونه)، دورود (13 گونه)، نورآباد (12 گونه)، کوهدشت (11 گونه)، ازنا و الیگودرز (10 گونه) و پلدختر (8 گونه) جداسازی شد. دو گونهAmplimerlinius paraglobigerusوHelicotylenchus scoticusبرای اولین بار از ایران گزارش و توصیف و شرح کاملی از گونه‏های Ditylenchus medicaginis و D. parvus ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PLANT PARASITIC NEMATODES OF LEGUME FIELDS AND THEIR DISTRIBUTION IN LORESTAN PROVINCE, IRAN *

نویسنده [English]

 • K. AZIZI
چکیده [English]

  One hundred-fifty root and soil samples were collected from chickpea, lentil, common bean and broad bean fields in several localities of Lorestan province, during years 2010-2011. After extraction, fixation and transferring to anhydrous glycerol, the nematodes were mounted on microscopic slides and identified at species level, based on morphometical and morphological characters, using a light microscope equipped with digital camera. In this study, 19 species of stomatostylet bearing nematodes, infraorder/order Tylenchomorpha/Tylenchida, were identified. Five species viz. Aphelenchoides cyrtus, Ditylenchus medicaginis, Merlinius brevidens, D. parvus andParatylenchus coronatus with 37.6, 30.8, 24.6, 20.5 and 19.1 percent frequency, respectively, were the most common nematode species in the legume fields of Lorestan province. Among nine cities of the province, most species were collected from Alashtar (19 species) Khorramabad (15 species), Borujerd (14 species), Dorood (13 species), Noorabad (12 species), Koohdasht (11 species), Azna and Aligoodarz (10 species) and Pol-e-Dokhtar (eight species), respectively. Amplimerlinius paraglobigerus and Helichotylenchus scoticus are new records for the nematofauna of Iran, and D. medicaginis and D. parvus are re-described herein.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Amplimerlinius
 • broad bean
 • Chickpea
 • common bean
 • Ditylenchus
 • Helichotylenchus
 • identification
 • lentils
 • Tylenchida
 • Tylenchomorpha