القای مقاومت به بیماری بلاست در گیاه برنج به کمک قارچ اندوفیت Piriformospora indica *

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسنده

مسئول مکاتبه

چکیده

بیماری بلاست برنج یکی از مهم‌ترین و مخرب‌ترین بیماری‌های برنج در ایران می‌باشد. قارچ اندوفیت Piriformospora indicaموجب تحریک مقاومت سیستمیک علیه عوامل بیماری‌زای گیاهی می‌شود. در این مطالعه میزان تغییر بیان برخی ژن‌های مهم دفاعی در گیاهان تیمارشده توسط قارچ میکوریز P. indicaو گیاهان بدون میکوریز در زمان‌های مختلف پس از آلودگی به بیماری بلاست برنج ناشی از Magnaporthe oryzae با استفاده از تکنیک  Real-time qPCRمورد بررسی قرارگرفت. بررسی فنوتیپی برهم‌کنش گیاه برنج و قارچ عامل بیماری بلاست در حضور قارچ میکوریز نشان داد که گیاه حساسیت کمتری در برابر بیماری از خود بروز داده است. همچنین تجمع ترانوشت ژن‌های Pr1b، NPR1، LOXو WRKY85در گیاهان تیمار شده باقارچ میکوریز در مقایسه با گیاهان بدون میکوریز در اثر آلودگی به بیماری بلاست برنج افزایش قابل ملاحظه‌ای را نشان داد. نتایج حاکی از نقش فعال قارچ P. indica در حفاظـت از گیاه برنج در مقابل بیماری بلاسـت در اثر افزایش بیان ژن‌های مذکور می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INDUCTION OF BLAST DISEASE RESISTANCE IN RICE PLANTS BY ENDOPHYTE FUNUS Piriformospora indica *

نویسنده [English]

  • S. H. MOUSAVI
چکیده [English]

Blast is a major disease of rice in Iran, causing severe damage in nursery and field. Piriformospora indica is a plant-root-colonizing fungus that can induce systemic resistance against different root and shoot pathogens. In this study expression rate of several defense genes in rice plant with or without P. indica treatment at different time points after inoculation with rice blast fungus (Magnaporthe oryzae) was evaluated using real-time qPCR. Rice seedlings were treated with mycorrhiza and spore suspension of the pathogen (M. oryzae) evaluation of the disease in plants treated and non-treated with M. oryzae and P.indica revealed that treated plants had less severe disease symptoms. Study on infection type, affected leaf area and number of lesions showed significant reduction of symptoms in treated plants compared  to control. Also, expression amount of PR1b, LOX, NPR1 and WRKY85 genes increased in plants treated with mycorrhiza in comparison to control. Results of this study suggest the active role of mycorrhiza in protection of rice plant against blast disease due to enhanced expression of related defense genes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • defense genes
  • mycorrhiza
  • Real-time PCR
  • Systemic resistance
  • Rice blast