القای تولیدمثل جنسی و تعیین تیپ‌های آمیزشی قارچPhaeoacremonium aleophilum عامل بیماری اسکای مو در استان آذربایجان شرقی *

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسنده

نویسنده

چکیده

قارچ Togninia minima (مرحله غیر جنسی: Phaeoacremonium aleophilum)، رایج‌ترین گونه‌ Phaeoacremonium  مرتبط با بیماری پتری و اسکای مو در دنیا به شمار می‌رود. این قارچ دارای سیستم  آمیزشی هتروتالیک دو قطبی می‌باشد. برای تولید مثل جنسی وجود دو جدایه متفاوت از نظر تیپ آمیزشی ضروری می‌باشد. در تحقیق حاضر امکان القای مرحله جنسی جدایه‌های ایرانی این قارچ در شرایط آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور در تابستان 1391 از تاکستان‌های مناطق مختلف استان آذربایجان شرقی که دارای علایم بیماری اسکا بودند، نمونه‌برداری شد. جدایه‌های Phaeoacremonium aleophilum به دست آمده بر اساس صفات ریخت‌شناختیو آغازگرهای اختصاصی از قبل طراحی‌ شده، مورد شناسایی قرار گرفتند. به منظور القای تولید مثل جنسی، تعداد چهار جدایه با منشأ جغرافیایی متفاوت دو به دو روی محیط کشت آب- آگار دارای ساقه‌های اتوکلاو شده مو GWA)) تلاقی داده شدند. پریتسیوم‌ها پس از سه الی چهار هفته نگهداری در دمای C ° 22 و نور سفید فلورسنت ظاهر گردیدند. مشخصات ریخت‌شناختی ساختارهای جنسی با مشخصات گونه T. minima مطابقت کامل نشان داد. دو جدایه با تیپ آمیزشی مخالف به عنوان جدایه‌های آزمایشگر انتخاب و تیپ آمیزشی 34 جدایه Pm. aleophilum از طریق تلاقی با جدایه‌های آزمایشگر تعیین شد. نتایج این بررسی نشان داد که تیپ‌های آمیزشی بین جدایه‌های مورد مطالعه از توزیع غیر یکنواخت (2:1) برخوردار می‌باشد. تحقیق حاضر اولین مطالعه در راستای بررسی امکان وقوع تولید مثل جنسی Pm. aleophilum در ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INDUCTION OF SEXUAL STAGE AND DETERMINATION OF MATING TYPES IN Phaeoacremonium aleophilum, THE CAUSAL AGENT OF ESCA DISEASE OF GRAPEVINE IN EAST AZARBAIJAN PROVINCE

نویسنده [English]

  • A. NARMANI
چکیده [English]

Togninia minima(anamorph: Phaeoacremonium aleophilum) is the most common species of Phaeoacremonium associated with Petriand esca di­sease in grapevines. A bipolar heterothallic mating strategy has been proposed for this species, which requires two isolates with opposite mating types for sexual reproduction. In the present study, the possibility for the induction of sexual stage among the Iranian isolates of Pm. aleophilum was investigated under laboratory conditions. For this purpose, different vineyards in East Azarbaijan province were inspected during the summer 2012 and samples were collected from grapevines with typical esca disease symptoms. Isolation and purification of the causal agent was carried out using routine plant pathology techniques. Pm. aleophilum isolates were identified based on morphological characteristics of the microscopic structures and previously designed Pm. aleophilum-specific primer set. In order to induce sexual stage, four isolates with different geographical origins were mated in all possible combinations on grapevine cane-water agar (GWA) plates. Perithecial formation was observed on wood segments and agar after 3-4 weeks of mating. The morphological characteristics of the sexual structures were in full agreement with those of T. minima.  Two isolates with opposite mating type identity were selected as tester strains and mating identity of 34 T. minima isolates were determined by pairing with tester strains. The results showed that both mating types were present among the isolates examined in this study; however, skewed distribution of mating type alleles (2:1) was found among the tested isolates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • β-tubulin
  • Tester strain
  • Heterothallism
  • Grapevine decline