اثر بازدارندگی تفاله شیرین‏بیان و بستر پرورش قارچ صدفی (Pleurotus ostreatus) بر نماتد ریشه‏گرهی (Meloidogyne javanica)

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

اثر بازدارندگی تفاله شیرین‏بیان (Glycyrrhiza glabra) و بستر استفاده شده (کمپوست) قارچ خوراکی صدفی (Pleurotus ostreatus) بر نماتد ریشه‏گرهی  Meloidogyne javanica بررسی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل با دو فاکتور ترکیبات تیماری اصلاح‏کننده خاک در 10 سطح و مایه‌زنی در دو سطح و در چهار تکرار با طرح پایه کاملاً تصادفی طراحی گردید. شاخص‌های رشدی گیاه دو ماه پس از مایه‏زنی نشان داد که استفاده از 60 گرم کمپوست سترون نشده به طور معنی‌داری بهترین نتیجه را داشته،‌ ولی استفاده از تفاله شیرین‏بیان نه تنها رشد گیاه را بهبود نبخشید بلکه در مقایسه با تیمار مایه‌زنی نشده و بدون اصلاح کننده، موجب کاهش شاخص‌های رشدی گیاه گردید. در شاخص‌های مربوط به نماتد، مصرف 60 گرم از هر یک از سه اصلاح کننده، فاکتورهای تکثیری نماتد را به طور معنی‌داری کاهش دادند که البته اثر کمپوست قارچ به مراتب بیشتر از تفاله شیرین‏بیان بود. از تفاوت قابل توجه اثر نماتدکشی تفاله شیرین‏بیان و تفاله شیرین‏بیانی که یک دوره قارچ بر روی آن پرورش داده شده بود، می‌توان به توانایی قارچ در فرآوری تفاله شیرین‏بیان و ایجاد ماده‌ای با اثر نماتدکشی بهتر با اثر سوء کمتر بر گیاه پی برد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INHIBITORY EFFECTS OF LICORICE RESIDUE AND SPENT MUSHROOM COMPOST OF OYSTER MUSHROOM (PLEUROTUS OSTREATUS) ON ROOT-KNOT NEMATODE, MELOIDOGYNE JAVANICA

نویسندگان [English]

  • narges elmi 1
  • mohamad abdolahi 2
چکیده [English]

Effects of licorice residue and spent mushroom compost of Pleurotus ostreatus cultivation on root-knot nematode, Meloidogyne javanica was investigated. The factorial experiment was performed using two factors, amendment type in ten levels and inoculation with nematode in two levels, in a randomized complete block design with four replications. Plantgrowth and nematode reproductive factors were measured eight weeks after treatment. According to the results, the pots were treated with 60 gr of unsterilized spent mushroom compost of P. ostreatus cultivation had best effect on the growth parameters of tomato plants. The licorice residue had negative effects on tomato growth. In case of nematode factors, application of 60 gr of every one of each amendment considerably reduced the nematode reproduction. In comparison, spent mushroom compost was more effective than that of licorice residue. With comparing the nematicidal effect of licorice residue and sterilized spent mushroom compost, it can be concluded that the fungus P. ostreatus cultivation can process the components of the plant material to some compounds with less harm to plant and more nematicidal effects

کلیدواژه‌ها [English]

  • : waste material
  • Soil amendment
  • oyster mushroom
  • root pulp
  • Glycyrrhiza
  • Compost