اولین گزارش Pilidiella granati از انار با علایم پوسیدگی طوقه در استان فارس

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

در تابستان 1393، درختان انار با علائم پوسیدگی طوقه در مناطق فیروزآباد و سیاخ دارنگون استان فارس مشاهده شدند که این علائم شبیه علائم پوسیدگی طوقه فیتوفتورایی بود. قطعاتی از مناطق بافت‌مرده پس از ضدعفونی سطحی روی محیط کشت سیب زمینی-آگار اسیدی  و CMA-PARP کشت داده شدند. همچنین برای اطمینان از وجود یا عدم وجود فیتوفتورا در خاک اطراف طوقه‌ی انارهای آلوده نیز، از روش طعمه‌گذاری استفاده شد که پس از گذشت 48 ساعت دیسک‌ها روی محیط کشت انتخابی CMA-PARP کشت داده و تشتک‌های پتری در دمای 25 درجه‌ی سانتی‌گراد نگهداری شدند. پس از گذشت پنج تا هفت روز پرگنه‌های قارچ به رنگ سفید تا زرد مایل به کرمی با تعداد زیادی پیکنیدیوم گرد تیره رنگ روی محیط کشت سیب زمینی-آگار اسیدی مشاهده شدند ولی هیچ قارچی روی محیط کشت CMA-PARP رشد نکرد. کنیدیوم‌ها روشن، یک سلولی بیضوی تا کشیده با اندازه‌ی .2/4-03/2 ×7/16-9/9 (متوسط 05/3×8/13) میکرومتر بودند. با توجه به خصوصیات مرفولوژیکی ذکر شده و منابع موجود، قارچ عامل بیماری Pilidiella granati Saccardo (Synonym Coniella granati (Saccardo) Petrak and Sydow) تشخیص داده شد. آزمون بیماری‌زایی با استفاده از شاخه‌های بریده‌ی انار انجام شد. قطعات میسلیومی از پرگنه‌های 10 روزه‌ی قارچ در زیر پوست شاخه ها قرار داده شدند و با استفاده از پارافیلم روی آن پوشانده و به مدت 10 روز در دمای 25 درجه‌ی سانتی‌گراد نگهداری گردیدند. به عنوان شاهد، قطعاتی از محیط کشت سیب‌زمینی-آگار بدون قارچ در زیر پوست شاخه ها، گذاشته شد. پس از گذشت 10 روز علائم بافت مردگی در شاخه های مایه‌زنی شده مشاهده شد ولی هیچ علائمی در شاخه‌های شاهد مشاهده نگردید. برای اثبات آزمون کخ، جدایه‌های قارچ مجدداً از شاخه‌های مایه‌زنی شده جداسازی شدند.  P. granatiقبلاً به‌عنوان عامل پوسیدگی‌های پس از برداشت و پوسیدگی میوه و بافت مردگی شاخه از دنیا و ایران گزارش شده است ولی اخیراً به عنوان قارچ مرتبط با پوسیدگی‌های طوقه در یونان و ترکیه و همچنین ایران (استان لرستان بدون اثبات بیماری‌زایی) گزارش گردیده است. این اولین گزارش از وجود این قارچ در انار با علائم پوسیدگی طوقه در استان فارس می‌باشد. برای مدیریت این بیماری باید فاکتورهایی که باعث پیش ‌آمودگی انار به این قارچ می‌شود بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

عنوان مقاله [English]

FIRST REPORT OF Pilidiella granati ON POMEGRANATE WITH SYMPTOMS OF CROWN ROT IN FARS PROVINCE

نویسندگان [English]

  • maryam mirtalebi 1
  • zia bani hashemi 2
  • fatemeh sabahi 1
چکیده [English]

In summer 2014, plants of pomegranate (Punica granatum L.) with crown rot symptoms was observed in the Firozabad and Siakh-Darengon area in Fars Province. The symptoms were very similar to Phytophthora crown rot. Surface-disinfested tissues from the lower margins of the necrotic area were plated on acidified potato dextrose agar (PDA) and Phytophthora selective antibiotic medium (CMA-PARP). To insure the presence or absence of Phytophthora, the soil around the crown of pomegranates was also baited with citrus leaf discs for 48h at room temperature and plated on CMA-PARP. Plates were incubated at 25ºC for 5-7 days, and consistent colonies with white or yellowish cream-colored mycelia and abundant black, globose pycnidia were observed on PDA and no fungi were recovered on CMA-PARP. Conidia were hyaline, one-celled, ellipsoid to elongate, 9.9 to 16.7×2.03 to 4.2 µm (average 13.8×3.05 µm). On the basis of morphology, the causal organism was identified as Pilidiella granati Saccardo (Synonym Coniella granati (Saccardo) Petrak and Sydow). Pathogenicity tests were conducted using detached twigs of pomegranate. 7-mm plugs bearing mycelia  from the edge of 10-day-old colonies on PDA were placed under the bark of twig. Noncolonized PDA plugs were used as controls. The wound was covered with parafilm and all inoculated twigs were incubated at 25ºC for 10 days, at which time necrosis was observed. No lesions were observed on the controls. Reisolation of the fungus from the inoculated twigs was attempted to satisfy Koch's postulates. This pathogen has been previously reported as a cause of post harvest decay, fruit rot and dieback of pomegranate in the world and Iran. It has been recently reported to be associated with crown rot in Greece and Turkey, as well as in Iran (Lorestan Province without any pathogenicity test). This is the first report of P. granati from pomegranate plants with symptoms of crown rots in Fars Province. Factors involved for predisposing pomegranate to the fungus need further studies for disease management.