مهار زیستی نماتود ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica) با استفاده از چهار جدایه قارچ‌‌Paecilomyces lilacinus و یک جدایه از قارچ Isaria farinosa در گوجه فرنگی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

چکیده

در این تحقیق اثر همستیزی چهار جدایه از قارچ Paecilomyces lilacinusو یک جدایه از قارچIsaria farinosa  روی مهار نماتودریشه‌گرهیMeloidogyne javanicaدر شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای روی گوجه فرنگی ارزیابی گردید. ابتدا با استفاده از ویژگی‌های ریخت‌شناسی و استفاده از آغازگر اختصاصی، نماتود ریشه‌گرهی و جدایه‌های قارچی مورد شناسایی قرار گرفتند. سپس در شرایط آزمایشگاهی توانایی جدایه‌های قارچی در انگلی نمودن تخم‌های نماتود ریشه‌گرهی و نیز اثر عصاره کشت جدایه‌های قارچی روی مرگ‌و‌میر نوزادان سن دوم (J2) و نیز جلوگیری از تفریخ تخم‌ها مورد آزمون قرار گرفت. نتایج مطالعات آزمایشگاهی نشان داد، درصد انگلی کردن تخم‌های نماتود به وسیله جدایه‌های قارچی و اثر عصاره کشت جدایه‌های مختلف قارچ روی مرگ‌و‌میر نوزاد سن دوم و جلوگیری از تفریخ تخم‌های نماتود متفاوت بوده و جدایه P3 قارچ P. lilacinus نسبت به سایر جدایه‌ها در مهار زیستی نماتود مؤثرتر است. در شرایط گلخانه‌ای اثر جدایه‌های P. lilacinus  وI. farinosaروی فاکتورهای رشدی گیاه گوجه‌فرنگی وجمعیتنماتود ریشه‌گرهی بررسی گردید. جهت این ارزیابی از مایه تلقیح قارچ‌های رشد یافته روی دانه گندم با نسبت وزنی نیم درصد و مخلوط با خاک سترون گلدان استفاده شد. به هرگلدان از تیمارها یک گیاهچه چهار برگی گوجه فرنگی رقم حساس فلات منتقل و بعد از 10 روز، 4000 تخم و نوزاد سن دومبه آنها اضافه شد و به مدت 60 روز در شرایط گلخانه نگهداری شدند. جدایه‌های P3، P1، P4 و P2 قارچ P. lilacinus و قارچ I. farinosa به ترتیب 65%، 44% ، 42%، 29% و 23% جمعیت نماتود را کاهش دادند، که نشان از توانایی بعضیاز این جدایه‌های قارچی در مهار زیستی نماتود ریشه‌گرهی دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

BIOLOGICAL CONTROL OF ROOT-KNOT NEMATODE, Meloidogyne javanica, BY FOUR ISOLATES OF Paecilomyces lilacinus AND AN ISOLATE OF Isaria farinosa ON TOMATO PLANTS

چکیده [English]

Antagonistic effects of four isolates of Paecilomyces lilacinus and an isolate of Isaria farinosa on root-knot nematode Meloidogyne javanica were examined under in vitro and greenhouse conditions. Root-knot nematode as well as fungal isolates were identified using morphological and species specific primers. Infection ability of different fungal isolates on the eggs of M. javanica and effects of fungal culture filtrates on egg hatching and mortality of M. javanica juveniles (J2) were tested in vitro. Results indicated that nematode eggs parasitization percent by various fungal isolates and J2 mortality as well as egg hatching inhibition of the culture filtrate of these fungi have variable effects ontarget nematode. P. lilacinus (isolate P3) showed more efficiency than the other isolates. In greenhouse experiment, effects of P. lilacinus and I. farinosa on tomato plant growth factors and nematode population were tested. Fungal isolates were propagated on sterilized wheat seed and mixed (0.5% w/w) with autoclaved soil. Four leaf seedlings of tomatos were transplanted into each pot and inoculated by4000 eggs and juveniles (J2) after ten days. Pots were kept in greenhouse for two months. Results showed that P. lilacinus  isolate P3, P1, P4,and P2 and I. farinosa  had 65%, 44%, 42%, 29% and 23% nematode conrol, respectively, indicating a good potential of some isolates in reducing nematode population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fungus culture filtrate
  • plant parasitic nematode
  • Antagonistic fungi
  • Paecilomyces
  • Isaria