اولین گزارش از جدا سازی و اثبات بیماری‌زایی Fusarium compactum روی گلرنگ

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

نویسنده

چکیده

گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) از تیره Asteraceae گیاهی یک ساله و دانه‌های آن دارای 5 تا 40 درصد روغن است. زیستگاه ابتدایی این گیاه  جنوب آسیاست  و از قدیم در کشورهای چین، هند، ایران و مصر کشت می‌شده است. در ایران سطح زیر کشت گلرنگ افزایش یافته و در سال 1387 به 10000هکتار رسیده است. از عوامل بیماری‌زای قارچی گلرنگ Pythium ultimum  ،  Phytophthora drechsleri، Puccinia carthami و Fusarium oxysporum f. sp. carthami. را می توان نام برد. در تابستان 90 گیاهان گلرنگ دارای علایم پژمردگی و زردی از مزارع گلرنگ باجگاه از استان فارس جمع‌آوری شد. قطعاتی از ریشه  گیاهان  دارای علایم با هیپوکلریت سدیم 5/. درصد ضدعفونی، روی محیط کشت PDA اسیدی کشت، سپس در دمای 25 درجه سلسیوس نگه‌داری شد. پس از چهار روز کشت‌هایی با روش تک اسپور در محیط PDA تهیه گردید. جدایه‌ها پرگنه هایی به رنگ نخودی تا زرد مایل به صورتی داشتند. برای تولید ماکروکنیدیوم از محیط کشت برگ میخک و آب آگار 2 درصد (CLA) استفاده گردید. ماکروکنیدیوم‌ها خمیده، اغلب پنج بندی و کلامیدوسپورها کروی با سطح زگیل دار بودند. میکروکنیدیوم دیده نشد. روی محیط کشت PDA اسیدی در دمای اتاق 25 در جه سلسیوس پرگنه قارچ دارای میسلیوم هوایی نخودی رنگ و در زیر تشتک پتری برنگ صورتی بود. به منظور شناسایی گونه قارچ از کلیدهای نلسون و همکاران (Nelson et al. 1983)، برگس  و همکاران(Burgess et al. 1994) و لزلی و سامرل (2006Leslie and Summerell) استفاده و Fusarium compactumشناسایی شد. این قارچ برای اولین بار از ایران به‌وسیله زارع و ارشاد (1376) از روی غلات گزارش شده است. به منظور بررسی رابطه این قارچ با علایم ذکر شده اصول کخ اجرا شد. برای تهیه مایه F. compactumاز روش وست لوندو همکاران (Westerlund et al. 1974) روی دانه‌های ارزن استفاده شد. سپس به منظور مایه‌زنی از گلرنگ‌های 60 روزه و گیاهچه‌های 14 روزه استفاده شد و دانه‌های ارزن کلنیزه شده با قارچ در مجاورت طوقه و ریشه گیاهان قرار داده شد. پس از حدود چهار هفته علایم زردی برگ‌ها و نکروز طوقه و ریشه مشاهده گردید جداسازی مجدد از گیاهان مایه‌زنی شده صورت گرفت. به این ترتیب بیماری‌زایی این قارچ اثبات شد. این اولین گزارش از بیماری‌زایی F. compactum روی گلرنگ است.
 
 

 
 

عنوان مقاله [English]

FIRST REPORT OF ISOLATION AND PATHOGENICITY OF FUSARIUM Compactum ON SAFFLOWER *

نویسندگان [English]

  • mahdi amir mazhar
  • azadeh jian jahanger
  • zia bani hashemi
  • keramalah izadpanah
چکیده [English]

Safflower (Carthamus tinctorius L.) of the family Asteraceae is an annual broadleaf oilseed crop with 35-40 % oil. It was originated from southern Asia and is known to have been cultivated in China, India, Iran and Egypt. In Iran the safflower cultivation area has increased over 10000 ha in 2008. Some pathogenic fungi such as Pythium ultimum, Phytophthora drechsleri, Puccinia carthami, and Fusarium oxysporum f. sp. carthami affect safflower crop in the country. During summer of 2011 safflower plants showing yellowing and wilting were collected from fields in Bajgah, Shiraz (Fars province). Segments of root and crown were surface sterilized using 0.5% sodium hypochlorite, plated on acidified PDA and incubated at 25 ˚C. The growing colonies were purified using single spore method. The colonies appeared yellow pink on PDA. Carnation leaf agar was used for macroconidium formation. Macroconidia were curved with five septa; Chlamydospores were round and verrucose; no microconidia were produced. The colonies on acidified PDA at room temperature produced light yellow aerial mycelium and appeared dark pink when looked upon at the back of Petri plates.. Based on morphological features and available sources such as Nelson et al. (1983), Burgess et al. (1994) and Leslie and Summerell (2006), the fungus was identified as Fusarium compactum. This fungus has beenpreviously reported from Iran on wheat by Zare and Ershad (1997).  To study the pathogenicity of the fungus to safflower, an inoculum was prepared according to Westerlund et al. (1974). The fungus was grown on millet seeds. The colonized seeds were placed around crown and roots of 14-day old and 60- day old safflower plants and grown under greenhouse conditions. After four weeks, the inoculated plants developed leaf yellowing and root and crown necrosis. The fungus was reisolated from infected plants and identified to fulfill the Koch's postulates.