کنترل پس از برداشـت کپک سبز نارنگی و پرتقال با تیمارهای دمایی و نمک‌های کربنــات و بی‌کربنات سدیم و پتاسیم

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

هدف این بررسی تأثیر تیمارهای دمایی نمک‌های کربنات و بی‌کربنات سدیم و پتاسیم در التیــام دهی زخم‌های میوه پرتقـال محلی مازندران، پرتقـال تـامپسـون نـاول و نـارنگی انشو، مایه‌زنی شـده با Penicillium digitatum بود. اثر نمک‌های بیکربنات سدیم (SB) و پتاسیم (PB) یا و بدون هیپوکلریت سدیم با دو زمان غوطه‌وری و اثر تلفیقی آب گرم و کربنات سدیم (SC) و پتاسیم (PC)، دما و زمان غوطه‌ور شدن و هم‌چنین تأثیر هوای گرم C°37 در پوسیدگی میوه پرتقال تامسون و محلی و نارنگی انشو مطالعه گردید. تمام تیمارها با شاهد اختلاف معنی‌دار نشان دادند و موجب کنترل پوسیدگی می‌شوند. بهترین تیمارها برای پرتقال تامپسون کاربرد بیکربنات سدیم و پتاسیم تا 4% به مدت 3 دقیقه، Pc و Sc سه درصد و Pc و Sc چهاردرصد به مدت 5 دقیقه در آب گرم C°53 بود. در مورد پرتقال محلی نیز نتایجی تقریباً مشابهی به‌دست آمده برای نارنگی انشو بهترین تیمارها استفاده از SB چهاردرصد و هم‌چنین SB سه درصد و هیپوکلریت سدیم 200 پی‌پی‌ام به مدت یک دقیقه بود. هوای گرم C°37 بدون آسیب به میوه‌ها به مدت 24 ساعت در پرتقال تامپسون و محلی مانع از پوسیدگی میوه‌ها شد ولی به خاطر اثر نامطلوب روی نارنگی قابل توصیه نبود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CONTROL OF POST HARVEST GREEN MOLD OF ORANGES AND TANGERINES BY HEAT TREATMENTS, AND CARBONATE AND BICARBONATE SALTS

نویسندگان [English]

  • A. SHEKARI 1
  • Z. BANIHASHEMI 2
  • M. RAZAVI 2
  • A. SABOOROOH MONFARED 2
چکیده [English]

Control of citrus green mold caused by Penicillium digitatum, was evaluated on artificially inoculated oranges and tangerins immersed in 3 and 4% sodium bicarbonate (SB)(wt/vol) and potassium bicarbonate (PB)(wt/vol), with or without 200 ppm sodium hypoclorite for 60 or 180s; in 3 and 4% sodium carbonate (SC)(wt/vol) and potassium carbonate (PC)(wt/vol) at 25, 37, 45 or 53°C for 60, 180 or 300s; and kept in hot air (37°C) for 24, 48 or 72h. Hot air and water experiments were done in two sets of before and after treatment inoculations. After 3 weeks of storage at 10°C and 80% RH, the incidence of decayed fruits was determined. Results revealed that SB 4 and 3% for 180s reduced decay in Tompson Navel by 67, 65.11% and Shahsavar oranges by 80.16 and 76.04% respectively. SB4% and SB3%+ NaClO 200ppm for 60s reduced decay in tagerines by 59.84 and 58.43% respectively. Control treatments caused 100%, 97-98%, and 89-90.5% decay respectively. In before treatment inoculations, PC and SC 4% at 53°C for 180s, PC3% at 45°C for 300s, PC and SC 3 and 4% at 53°C for 300s reduced decay in Tompson Navel by 100%. SC3% at 53°C for 60 and 180s, PC3% at 45°C for 180s, PC4% and SC 3 and 4% at 53°C for 300s reduced decay in Shahsavar oranges by 100%. PC and SC 4% at 53°c for 180s, PC 4 and 3% and SC4% at 53°c for 300s and PC3% at 37°C for 180s reduced decay in tangerines by 85, 82.5, 80, 77.5, 75, and 75% respectively. Control treatments caused 92%, 100%, and 80% decay respectively. In before treatment inoculations, Hot air for 72, 48 and 24h in Tompson Navel; for 72, 24 and 48h in Shahsavar oranges; and for 48, 72 and 24h in tangerines reduced decay by 95, 95 and 92%; 100, 85.14 and 66.22%; and 100, 95 and 33% respectively. Control treatments caused 100%, 74%, and 100% decay respectively. However, some damages observed on fruits treated with hot air for 72h.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Penicillium digitatum
  • Hot water and hot air treatment
  • Tampson navel oranges
  • Unshu tangerines
  • Mahali oranges