بیان برخی ژن‌های دفاعی در برابر باکتری Ralstonia solanacearum در ارقام حساس و مقاوم سیب‌زمینی در شرایط in vitro‌*

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

باکتری  Ralstonia solanacearumعامل بیماری پژمردگی باکتریایی یکی از عوامل عمدة کاهش محصول سیب‌زمینی در مناطق گرمسیر و نیمه‌گرمسیر است. استفاده از ارقام مقاوم اهمیت زیادی در کنترل این بیماری دارد. به منظور توسعه ارقام مقاوم، درک مکانیسم‌های مقاومت و عکس‌العمل‌های القا شده گیاه در تعامل با بیمارگر ضروری است. در این مطالعه میزان تغییر بیان برخی از ژن‌های مهم دفاعی در ارقام تجاری سیب‌زمینی شامل رقم حساس مارفونا، متحمل الس گونه زراعی (Solanum tuberosum) و یک ژنوتیپ مقاوم از گونه Solanum phureja در زمان‌های مختلف بعد از آلوده‌سازی با باکتری Ralstonia solanacearum بررسی شد. نتایج نشان داد میزان بیان ژن‌های دفاعی بررسی شده شامل کیتینازA، کیتینازB، گلوکانازو PR-10a در گونه مقاوم S. phureja نسبت به دو رقم تجاری دیگر در سطح بالاتری بود. هم‌چنین بیان ژن کیتیناز A و  PR-10aدر رقم متحمل نسبت به رقم حساس مارفونا افزایش نشان داد. بیان پروتئین‌های دفاعی و مواد ضد میکروبی در شرایط دفاعی القا شده ارقام مقاوم و حساس براساس میزان رشد قارچ Fusarium solani در محیط کشت حاوی عصاره گیاهان القا شده بررسی شد. میزان رشد قارچ در عصاره رقم مقاوم نسبت به عصاره رقم حساس کمتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EXPRESSIONS OF DEFENSE GENES AGAINST Ralstonia solanacearum IN SUSCEPTIBLE AND RESISTANT POTATO GENOTYPES UNDER IN Vitro CONDITIONS

نویسندگان [English]

  • K. MOSLEMKHANI 1
  • J. MOZAFARI 2
  • M. SHAMS BAKHSH 1
  • E. MOHAMADI GOLTAPE 1
چکیده [English]

Bacterial wilt of potato, a sever and devastating disease caused by Ralstonia solanacearum occurs in tropical and subtropical area. Using resistant cultivars is important in control of this disease. Discovery of plant resistant mechanisms and induced plant responses against pathogen may provide valuable information for improved resistant cultivars. In this direction, the expression pattern of some important defense genes against R. solanacearum in potato commercial cultivars like, Marfona (susceptible), Els (tolerant) of Solanum tuberosum and resistant genotype of Solanum phureja was evaluated over times after inoculation The level of expression of evaluated defense genes including Chitinase A, Chitinase B, Glucanase, PR-10a in the resistant genotype of S. phureja was higher than the other two commercial cultivars. Results show expression of Chitinase A and PR-10a in S. phureja and tolerant cultivar, Els have increase compared to susceptible cultivar Marfona. Expression of defense protein and antimicrobial compounds were also evaluated based on the growth rate of the fungus Fusarium solani on culture media containing extract of induced plants. The growth rate of the fungus decreased on the culture containing extracts  from the resistant genotype, compared that of susceptible cultivar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ralstonia solanacearum
  • Pathogenesis Related Protein
  • Disease resistance
  • Potato
  • Solanum tuberosum
  • Solanum phureja