بررسی مناطق مرکبات‌خیز جنوب ایران از نظر وجود بیماری میوه سبز و ناقل آن

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

بیماری میوه سبز مرکبات یا هوانگ لونگ بینگ‌ (HLB) پیشتر از جنوب ایران گزارش شده است. بررسی‌هایی در زمینه پراکنش بیماری و ناقل آن در مناطق مرکبات کاری جنوب کشور انجام شد که نتایج حاصل از آنها در مقاله حاضر ارایه می‌شود. پسیل آسیایی مرکبات (Diaphorina citri) در تمامی مناطق مورد بازدید در استان‌های سیستان- بلوچستان، هرمزگان و کرمان و شهرستان‌های داراب و لار در استان فارس از روی درختان مرکبات جمع‌آوری شد. در آزمون‌های پی سی آر مستقیم و دو مرحله‌ای اختصاصی نوع آسیایی عامل بیماری میوه سبز، ازبین 140 نمونه پسیل جمع‌آوری شده از استان‌های سیستان- بلوچستان و هرمزگان 103 نمونه مثبت ارزیابی شدند. با استفاده از همین آزمون‌ها 22 اصله درخت پرتقال والنسیا، دو نمونه پرتقال محلی، یک نمونه نارنگی از نیکشهر و سرباز (سیستان- بلوچستان) و 16 اصله درخت پرتقال والنسیا از سندرک و رودان (استان هرمزگان) آلوده ارزیابی شدند. تعیین ترادف محصول پی سی آر دو مرحله‌ای با جفت آغازگرهای طراحی شده از روی ژن opm ( 909 جفت باز) در دو نمونه پرتقال والنسیا از سیستان- بلوچستان و هرمزگان نشان داد که در صد همسانی قطعات تعیین ترادف شده (به‌ترتیب رس شمارهای HQ267229 و HQ267230 در بانک ژن) با یکدیگر 8/99% و با قطعه مشابه ژن opm باکتری Liberibacter asiaticusCa.،100-5/99% است. آنالیز فیلوژنتیکی با استفاده از قطعه تعیین ترادف شده نیز وجود نوع آسیایی بیماری میوه سبز درایران را تأیید کرد. پیوند یک نمونه پرتقال والنسیای دارای علائم بیماری در نیکشهر روی نهال‌های سالم گریپ فروت و پرتقال والنسیا موجب ظهور علائم پیسک لکه‌ای(اختصاصی بیماری میوه سبز) شد. وجود پسیل آسیایی مرکبات برای اولین‌بار از استان فارس گزارش می‌شود. براساس علائم بیماری، انتقال با پیوند، ردیابی باکتری عامل بیماری در پسیل مرکبات و درختان پرتقال و نارنگی دارای علایم با استفاده از آغازگرهای اختصاصی و نیز شباهت قطعه تعیین ترادف شده با قطعه مشابه از باکتری نوع آسیایی، نوع آسیایی بیماری میوه سبز در استان‌های سیستان- بلوچستان و هرمزگان به‌طور گسترده وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DISTRIBUTIOIN OF CITRUS HUANGLONGBING DISEASE AND ITS VECTOR IN SOUTHERN IRAN

نویسندگان [English]

  • M. SALEHI 1
  • M. M. FAGHIHI 2
  • A. KHANCHEZAR 2
  • A. BAGHEREE 2
  • K. IZADPANAH 2
چکیده [English]

Huanglongbing (HLB) has been previously reported in southern Iran. In the present study, additional information is given on the distribution of HLB agent and its vector. The psyllid Diaphorina citri, vector of ‘Candidatus Liberibactor asiaticus’ was found in all surveyed citrus growing areas of Sistan- Baluchistan, Hormozgan, Kerman (Jiroft and Kahnooj) and Fars (Darab and Lar) provinces. Using direct and nested PCR with specific primer pairs 103 out of 140 psyllid samples from Ghasre Ghand (Sistan- Baluchistan province), Minab and Roodan (Hormozgan province) were positive for Asian form of HLB. By the same PCR methods positive reactions were obtained from 22 Valencia and two local sweet orange and 1 mandarin trees from Nikshhar and Sarbaz (Sistan- Baluchistan province) and 16 Valencia sweet orange from  Roodan and Senderk (Hormozgan province). Using PCR with designed primers a 909 bp segment of opm gene of two HLB isolates from Sistan- Baluchistan and Hormozgan was amplified, cloned and sequenced (Acc. No. HQ267229 and HQ267230, respectively). The two isolates showed 100% sequence identity and were identified as Ca. L. asiaticus but not Ca. L. africanus. Graft inoculation of grapefruit (Citrus paradis) and Valencia sweet orange seedlings with scions from a symptomatic Valencia sweet orange from Sarbaz caused blotchy mottle, a specific symptom of HLB. D. citri is reported for the first time from Fars province. Based on the results of the present study HLB disease appears to be widely distributed in citrus growing regions of Sistan- Baluchistan and Hormozgan provinces.