استفاده از روش‌های کلاسیک و مولکولی در ردیابی Armillaria mellea عامل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه درختان از خاک و چوب

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

قارچ  Armillaria melleaعامل پوسیدگی ریشه و طوقه درختان دارای انتشار جهانی است و خسارت قابل توجهی را به دامنه وسیعی از درختان باغی، جنگلی و فضای سبز وارد می‌سازد. قارچ عامل بیماری می‌تواند به عنوان یک منبع آلودگی در زیر پوست باقی بماند و از سویی کنترل مؤثری علیه این بیماری وجود ندارد، بنابراین ردیابی بیمارگر از خاک و طوقه درختان در پیش‌بینی شدت آلودگی قارچی و جلوگیری از پراکنش به درختان مجاور اهمیت دارد. در این تحقیق به منظور دستیابی به یک روش حساس و سریع جهت ردیابی A. mellea در نمونه‌های خاک و چوب، نمونه‌برداری از اندام بارده قارچ، خاک و طوقه درختان انجام گرفت و پس از جداسازی عامل بیماری روی محیط کشت، مقایسه‌ای میان روش‌های مختلف ردیابی بیمارگر با استفاده از محیط‌های کشت نیمه‌انتخابی، گیاه تله و روش مولکولی صورت گرفت. مایه تلقیح بیمارگر برای دو جدایه A. mellea تهیه و به میزان سه درصد به خاک تلقیح گردید و سپس ردیابی بیمارگر با استفاده از سه روش محیط کشت، تله‌گذاری و nested PCR به‌طور همزمان، انجام گرفت. روش محیط کشت نیمه‌انتخابی در ردیابی بیمارگر در دراز‌مدت کارایی نداشت. در روش تله‌گذاری از گیاه شمعدانی استفاده گردید که به مدت زمان طولانی جهت ردیابی بیمارگر از خاک نیاز داشت. براساس نتایج به‌دست آمده، روش nested PCR در ردیابی بیمارگر کارآمد تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

APPLICATION OF CLASSICAL AND MOLECULAR TECHNIQUES IN DETECTION OF Armillaria mellea THE CAUSAL AGENT OF ROOT AND CROWN ROT DISEASE FROM SOIL AND WOOD

نویسندگان [English]

  • E. YOSEFI HAMEDANI 1
  • B. SHARIFNABI 2
  • M. BAHAR 1
چکیده [English]

Armillaria mellea the causal agent of root and crown rot of trees has a universal distribution and causes extensive economic disease on a broad host range of trees in gardens, forests and urban environments. The pathogen can survive under the bark as inoculum and there is no effective control method against the disease, so pathogen detection from soil and wood is important to predict disease severity and prevent disease dispersal from one tree to another. To achieve a rapid and sensitive detection method for A. mellea in soil and wood, sampling was performed from fruiting bodies, soil and wood and after isolation of pathogen on culture media, comparison was done among different detection methods using a semi-selective medium, baiting and molecular methods. Inoculum was prepared for two isolates of A. mellea and was inoculated to soil. Pathogen detection was done with soil direct culture method, baiting and nested PCR simultaneously. The culture medium was not effective to detect pathogen in long-term period. In baiting method, Pelargonium hortorum was used as a baiting plant that required long time to detect pathogen. The results revealed that nested PCR is an efficient method for detection of A. mellea

کلیدواژه‌ها [English]

  • Detection
  • Armillaria mellea
  • Classical methods
  • PCR