پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه تعدادی از گیاهان زراعی و باغی منطقه گرگان

نویسنده

نویسنده

چکیده

در سال‌های89-1388 از مزارع کشت آبی، نهالستان‌ها و باغ‌های مختلف منطقة گرگان در استان گلستان بازدید و از گیاهان بیمار با علایم مرگ گیاهچه، پوسیدگی ریشه و طوقه، بوته میری و پوسیدگی میوه نمونه‌برداری شد. نمونه‌ها پس از شستشو و ضدعفونی سطحی، در محیط کشت نیمه انتخابی جداسازی فیتوفتورا CMA+PARPH)) کشت شد. تشخیص گونه‌ها با ویژگی‌های ریخت‌شناسی و فیزیولوژیک، و براساس کلیدهای شناسایی معتبر برای تشخیص این جنس و هم‌چنین توالی نوکلئوتیدی ناحیه ITS دی-ان- ا ریبوزومی انجام گرفت. تعداد 50 جدایه از جنس فیتوفتورا شامل گونه‌هایPhytophthora palmivora  ،P. cryptogea  گروه II ،P. citrophthora‌، nicotianae  .P وP. inundata جداسازی و بیماری‌زایی گونه‌ها روی میزبان‌های مربوطه به اثبات رسید. گزارش بیماری‌های: پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه زیتون با عامل،P. palmivora ،پوسیدگی ریشه نهال‌های کیوی، سیب‌زمینی و ژربرا با عاملP. cryptogea  گروه II و پوسیدگی ریشه و طوقه باقلا با عاملP. inundata  برای ایران جدید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PHYTOPHTHORA ROOT AND CROWN ROT OF SEVERAL FIELD AND ORCHARD CROPS IN GORGAN AREA

نویسنده [English]

 • M. TAHERI
چکیده [English]

During 2009 and 2010 growing seasons, different irrigated fields were surveyed in Gorgan region. Infected plants with symptoms such as damping off, crown and root rot, and foliar blight were collected. Samples were washed in running tap water and cultured on CMA+PARPH. Isolates were identified on the basis of morphological and some physiological characteristics.50 isolates belonging to four species were identified. The species were: Phytophthora citrophthora from persimmon fruits (Diospyros kaki); Phytophthora cryptogea from kiwi trees (Actinidia chinensis) with root and crown rot sympotoms, crown and root of potato (Solanum tuberosum) and gerbera (Gerbera jamesonii), Phytophthora nicotoanae from tomato (Lycopersicum esculentum) root and stem, Phytophthora palmivora from root and crown of olive (Olea europae) seedlings and Phytophthora inundata from root and stem of broad bean (Vicia faba). All of Phytophthora isolates were found pathogen on their host at greenhouse conditions. Based on our knowledge isolation of P. cryptogea group II from kiwi and potato and Phytophthora palmivora from olive trees were new for Iran, also P. inundata from broad bean was new for Iran and the world.

کلیدواژه‌ها [English]

 • P.palmivora
 • P. cryptogea
 • P. citrophthora
 • .P. nicotianae
 • P. inundata
 • Root and crown rot
 • Gorgan region
 • Vicia faba
 • Diospyros kaki
 • Olea europae
 • Gerbera jamesonii
 • Solanum tuberosum
 • Lycopersicum esculentum and Actinidia chinensis