بررسی بیماری شانکر درختان میوه هسته‌دار و اثر ضد باکتریایی برخی اسانس‌های گیاهی بر باکتری عامل آن در استان کرمان

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

علایم بیماری شانکر باکتریایی درختان میوه هسته‌دار در مناطقی از استان کرمان به‌صورت پراکنده مشاهده شد. از نمونه‌های مشکوک، باکتری سودوموناس روی محیط آگار غذایی حاوی ساکاروز جدا گردید. تعدادی از جدایه‌ها در توتون فوق‌حساسیت ایجاد کردند، کاتالاز مثبت بوده، در محیط 5 درصد نمک طعام رشد کردند و توانائی تولید رنگدانه سبز فلورسنت، هیدرولیز ژلاتین، کازئین، آربوتین و توئین 80 را داشتند. واکنش اکسیداز، اوره‌آز و آرژنین دهیدرولاز منفی و هیدرولیز نشاسته، لستیناز، احیا نیترات، توانائی در لهانیدن ورقه‌های سیب‌زمینی و رشد در°C37 در آنها دیده نشد. این جدایه‌ها ازگالاکتوز، مانوز، مانیتول، سوربیتول و آرابینوز اسید تولید کرده، ولی هیچکدام از لاکتوز، مالتوز و دی- تارتارات استفاده نکردند. جدایه‌های اکسیداز منفی با تولید زهرابه از رشد قارچ Geotrichum candidum ممانعت نمودند و قطعه 720 جفت بازی از ژن syrB در آنها تکثیر شد. نقوش الکتروفورزی پروتئین‌های سلولی این جدایه‌ها شبیه به پاتووار مرجعPseudomonas syringae pv. syringae (IBSBF451) بود و بیماری‌زایی آنها با تزریق سوسپانسیونی حاوی 106 سلول در هر میلی‌لیتر به سرشاخه‌های هلو، به اثبات رسید. براساس نتایج آزمون‌های فنوتیپی و تعیین توالی ناحیه ITS، باکتری‌های مذکور Pseudomonas syringae pv. syringae تشخیص داده شدند. برای بررسی اثر ضدباکتریایی، اسانس تعدادی از گیاهان استخراج و در شرایط آزمایشگاهی بر جدایه‌ها آزموده و نتایج آن با اثر 13 ترکیب آنتی‌بیوتیکی مورد مقایسه قرار گرفت. بررسی‌ها نشان داد که از میان آنتی‌بیوتیک‌ها، تتراسایکلین، اکسی‌تتراسایکلین و داکسی‌سایکلین از رشد کلیه جدایه‌ها ممانعت به عمل آوردند، اما در برابر آمپی‌سیلین، سفالکسین و اگزاسیلین، حساسیت مشاهده شد. آزمون مذکور نشان داد که برخی از اسانس‌ها دارای خاصیت ضد باکتریائی هستند و در میان آنها اسانس آنغوزه و رزماری، دارای بیشترین تأثیر بوده و با اثرات اکسی‌تتراسایکلین و داکسی‌سایکلین برابری می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY ON CANKER DISEASE OF STONE FRUITS AND ANTIBACTERIAL EFFECTS OF SOME PLANT ESSENTIALS ON ITS CAUSAL AGENT IN KERMAN PROVINCE

نویسندگان [English]

  • P. KHODAYGAN 1
  • E. SEDAGHATI 2
  • A. HOSEINIPOOR 2
  • S. BAGHAEE RAVARI 2
چکیده [English]

Symptoms of stone fruits canker were observed in some part of Kerman province. Strains in which the gram reaction was negative were investigated based on physiological and biochemical characteristics. Some tested strains were positive for levan production, hydrolysis of tween 80, gelatin, casein, arbutin, catalase, fluorescent pigment production, tobacco HR and tolerant to 5% NaCl but negative for oxidase, urease, hydrolysis of starch, arginine dihydrolase, growth at 370 C, potato rot, indole production and reduction of nitrate to nitrite. These strains produced acid from glucose, fructose, cellobiose, sucrose, galactose, mannose, mannitol, xylose, sorbitol, inositol and arabinose but did not produce acid from lactose, maltose and D-tartarate. Thses strains prevented the growth of Geotrichum candidum by toxinproduction and PCR amplification with the syrB primers yielded the expected 720 bp fragment from all pathogenic strains. The electrophoretic profiles of the cell proteins of the strains were closely similar to reference strain, Pseudomonas syringae pv. syringae(IBSBF 451). The pathogenicity of representative strains was improved by injection of suspension of 106 cell/ml to branches tip and flowing symptoms observation and re-isolation of agent. The isolates were determinate as Pseudomonas syringae pv. syringae based on phonotypical futures and sequences of ITS. Antibacterial effect of plant extracted was studied under laboratory conditions on bacterial isolates. The results were compared with effects of 13 well known antibiotics. Results indicating that among used antibiotics, Tetracycline, Oxytetracycline and Doxycycline have significant effect on the growth of all strains but, all the strains showed resistance to Penicillin, and. This study revealed that all the extracts have antibacterial effect and among them extracts of Ferula assa-foetida and Rosmarinus officinalis have the best effect that is comparable to the effect of Tetracycline.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pseudomonas syringae
  • Bacterial Canker of stone fruits
  • identification
  • Plant essentials
  • Kerman