بررسی تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه‌های Agrobacterium از میزبان‌های مختلف در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

در سال‌های 1387 و 1388 از باغ‌های مو، گلخانه‌های پرورش گل رز و هم‌چنین مزارع چغندرقند در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد بازدید و از گیاهان دارای علایم گال طوقه و ریشه و خاک اطراف آنها نمونه‌برداری و به آزمایشگاه منتقل شد. جداسازی عامل بیماری روی محیط‌های NA، DIM agar، 1A و RS انجام گرفت. پس از خالص‌سازی جدایه‌ها، با انجام آزمون‌های استاندارد باکتری‌شناسیجدایه‌ها به‌عنوان A. vitis وbiovar 1 A. tumefaciens تشخیص داده شدند. آزمون بیماری‌زایی روی گیاهان کالانکوئه، گوجه‌فرنگی و آفتابگردان انجام شد و اکثرجدایه‌ها توانستند در این گیاهان تولید گال کنند. برای تشخیص بیماری‌زایی جدایه‌ها نیز از آغازگرهای اختصاصی A/C´و  VCF/VCR استفاده شدکه به‌ترتیب تمام جدایه‌ها باندهای 224 و 730 جفت بازی را تکثیر کردند. در بررسی آزمون rep-PCR با استفاده از آغازگرهای BOX و ERIC تنوع زیادی در بین جدایه‌ها مشاهده گردید. جدایه‌های به‌دست آمده از مناطق مختلف استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد به دو گروه کلی قابل تقسیم بودند. گروه یک نیز به دو زیر گروه تقسیم شد، که یک زیر گروه شامل جدایه‌های A.vitis (جدا شده از درختان مو) و زیر گروه دیگر شامل جدایه‌های A. tumefaciens (جدا شده از رز و چغندرقند) بود. گروه دوم نیز تعداد کمی از جدایه‌های A. tumefaciens (جدا شده از رز و چغندرقند) را شامل شد. حداکثر شباهت در آزمون rep-PCR در داخل گونه A. vitis با حدود 88 درصد به‌دست آمد. گروه‌بندی براساس خصوصیات ژنوتیپی تا حدودی با گروه‌بندی براساس خصوصیات فنوتیپی مطابقت داشته و آزمون‌های فنوتیپی و rep-PCR به خوبی توانستند گونه‌های A.vitis و A. tumefaciens را از هم تفکیک نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PHENOTYPIC AND GENOTYPIC CHARACTERISTICS OF Agrobacterium ISOLATES FROM DIFFERENT HOSTS IN FARS AND KOHGILUYE AND BOYERAHMAD PROVINCES

نویسندگان [English]

  • M. SHAHABI MOHAMMAD ABADI 1
  • S. M. TAGHAVI 2
  • M. DJAVAHERI 1
چکیده [English]

From 2008 to 2009 grapevine, rose and sugar beet samples with gall symptoms on crowns and roots were collected from different areas of Fars and Kohgiluye and Boyerahmad provinces. The extracts from galls were cultured on NA, DIM Agar, 1A and RS media. After purification the isolates have been characterized using standard bacteriology tests, the Agrobacterium isolates were identified as A. vitis (from grapevine) and A. tumefaciens (from rose and sugar beet). Pathogenicity tests were done on bryophyllum, tomato and sunflower. Most isolates produced gall on at least one of these plants but some of the isolates did not. The isolates were able to amplify 224 and 730 bp DNA fragments with primers A/C´ and VCF/VCR in PCR test, respectively. The isolates showed high diversity in rep-PCR and the isolates of Fars and Kohgiluye and Boyerahmad were divided into two main groups. Group I was divided into two subgroups which included A. vitis isolates subgroup (isolates from grapevine) and A. tumefaciens isolates subgroup (isolated from other hosts). Group II included a small number of A. tumefaciens isolates. Maximum similarity (88%) was observed in A. vitis species. Clustering based on genotypic characteristics somewhat confirmed clustering based on phenotypic characteristics. The rep-PCR and phenotypic characteristics could differentiate A. vitis and A. tumefaciens species.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crown and root gall
  • Agrobacterium
  • rep-PCR