بررسی رابطه دگرپادی بین ویروس‌های موزائیک کوتولگی ذرت و موزائیک جنوبی مرغ

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

دو ویروس موزائیک کوتولگی ذرت (Maize dwarf mosaic virus, MDMV) و موزائیک جنوبی مرغ (Bermuda grass southern mosaic virus, BgSMV) به رغم تفاوت مشخص نود نوکلئوتیدی در ژن پروتئین پوششی، از لحاظ سرولوژیکی و مولکولی شباهت زیادی به‌هم دارند. در این تحقیق رابطه دگرپادی این دو ویروس مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی در قالب 5 تیمار در 5 تکرار (هر تکرار شامل یک گلدان با ده بوته) طراحی شد. تیمارها شامل مایه‌زنی مکانیکی هر یک از ویروس‌ها به گیاه پس از استقرار ویروس دیگر، مایه‌زنی توﺃم و مایه‌زنی دو ویروس به‌طور جداگانه بودند. دو هفته بعد از مایه‌زنی، برای استخراج آر‌ان‌ای ویروس با استفاده از  mRNA Capture Kit از تیمارها نمونه‌برداری شد. از آر‌ان‌ای ویروس به روش ترانویسی معکوس cDNA تهیه و با جفت آغازگرهای MD3F/MD1R و BgSMF90/ BgSMR90b در آزمون PCR تکثیر شد. نتایج آزمون PCR نشان داد که مایه‌زنی هر کدام از دو ویروس از تکثیر ویروس دیگر جلوگیری می‌کند. براساس این آزمون و اطلاعات بیولوژیکی و مولکولی قبلی می‌توان نتیجه گرفت که دو ویروس با هم رابطه دگرپادی دارند و بنابراین ممکن است به‌رغم تفاوت‌های بیولوژیکی و مولکولی، رابطه بسیار نزدیک با هم داشته باشند و یا سویه‌های یک ویروس محسوب شوند. در این بررسی رابطه دگرپادی ویروس موزائیک ایرانی قیاق (Iranian Johnson grass mosaic virus, IJMV) با دو ویروس BgSMV و MDMV به‌عنوان شاهد نیز مطالعه شد که بین آنها هیچ رابطه دگرپادی دیده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CROSS PROTECTION BETWEEN MAIZE DWARF MOSAIC VIRUS AND BERMUDA GRASS SOUTHERN MOSAIC VIRUS*

نویسندگان [English]

  • A. ZAKERI 1
  • M. MASUMI 2
  • S. NASRROLAH NEJAD 1
  • T. GHAHRAMANI 1
  • K. IZADPANAH 1
چکیده [English]

Bermuda grass southern mosaic virus (BgSMV) and Maize dwarf mosaic virus (MDMV) despite a 90 nucleotide difference in coat protein (CP) gene are very similar in serological and molecular properties. In the present work, cross protection between BgSMV and MDMV was studied. The experiment consisted of five treatments in five replications (each replication consisting of one pot with 10 plants). The treatments consisted of mechanical inoculation of sorghum with each virus followed, after symptom appearance, by challenge inoculation with the other virus, simultaneous inoculation of both viruses, and single-virus inoculations. Two weeks after inoculations, plant samples were taken from treated plants and subjected to RT-PCR using mRNA Capture Kit (Roche) and specific primer pairs MD3F/MD1R and BgSMF90/ BgSMR90b. The results showed that prior infection of plants by either MDMV or BgSMV protects against super infection by the other virus. Based on these results and previous biological and molecular information, BgSMV and MDMV may be regarded as closely related viruses or the strains of the same virus despite their biological and molecular differences. Cross protection was also studied between each of these viruses and Iranian Johnson grass mosaic virus (IJMV) as control, and no cross protection was observed between IJMV and either MDMV or BgSMV.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MDMV
  • BgSMV
  • IJMV
  • Cross protection