اثرات نماتود ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica)روی گیاه دارویی بارهنگ کبیر (Plantago major)

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

گیاهان دارویی همچون گیاه بارهنگ کبیر Plantago major به سبب دارا بودن ترکیبات دارویی گوناگون در صنایع داروسازی از اهمیت زیادی برخوردارند. در این پژوهش ضمن ارزیابی بیماری‌زایی نماتود ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica بر گیاه بارهنگ کبیر، اثر سطوح مختلف مایه تلقیح اولیه این نماتود روی شاخص‌های رشد گیاه میزبان و تکثیر نماتود بررسی شد. در ادامه، محتوای موسیلاژی بذر، مقدار ترکیبات شیمیایی کوئرستین و اسید یورسولیک و هم‌چنین غلظت عناصر سدیم، پتاسیم، منیزیم و کلسیم بارهنگ کبیر در هنگام آلودگی به نماتود، 90 روز پس از تلقیح با نماتود ریشه‌گرهی بررسی شد. نتایج به‌دست آمده از آزمایش حاکی از حساسیت این گیاه به نماتود هدف است. در گیاهان آلوده به نماتود وزن هزار دانه، میزان موسیلاژ بذر و هم‌چنین مقدار اسید یورسولیک کاهش یافت درحالی‌که غلظت عناصر سدیم و کلسیم ریشه و ترکیب شیمیایی کوئرستین در اندام هوایی افزایش نشان داد. با افزایش سطح جمعیت نماتود، وزن تر اندام هوایی، طول اندام هوایی و ریشه کاهش یافت در صورتی که وزن تر ریشه افزایش نشان داد. رابطه فاکتور تولید مثلی نماتود با سطوح مختلف جمعیت تلقیح شده معکوس بود به عبارت دیگر بالاترین فاکتور تولید مثلی نماتود در گیاهان تلقیح شده با کمترین سطح از جمعیت نماتود (1000 لارو مرحله دوم (J2) / دو کیلوگرم خاک) دیده شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECTS OF ROOT-KNOT NEMATODE (Meloidogyne javanica) ON PLANTAIN MEDICINAL PLANT (Plantago major)

نویسندگان [English]

  • F. S. SAYEDAIN 1
  • M. OLIA 2
  • K. JAIMAND 1
چکیده [English]

Medicinal plants such as plantain, Plantago major, due to having various medicinal compounds are of high importance in pharmaceutical industry. In the present research, while assessing the pathogenicity of root-knot nematode, Meloidogyne javanica on plantain medicinal plant, the effects of various nematode initial inoculums on plant growth parameters as well as nematode reproduction were investigated. Then seed mucilage content, thousand-seed weight, the amount of Quercitin and Ursolic acid compounds as well as Sodium, Potassium, Magnesium and Calcium elements of infected Plantago major 90 days after inoculation recorded.
Plantain found to be sensitive to the nematode and in the infected plants, seed mucilage content, thousand-seed weight and the amount of Ursolic acid compound decreased but amount of root Sodium and Calcium elements and shoot Quercitin increased. While increasing the nematode initial inoculums, shoot fresh weight and root length and fresh weight decreased but root fresh weight increased.
The highest reproduction factor was observed in plants inoculated with the lowest level of nematode population tested (1000J2/2kg soil).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Root knot nematode
  • plantain
  • Quercitin
  • Ursolic acid