بررسی اثرات متقابل دو قارچ‌ میکوریز آربوسکولار ) Glomus mosseae وGlomus intraradices ( و نماتود ریشه‌گرهی ) (Meloidogyne javanica در گوجه‌فرنگی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

در این بررسی برای ارزیابی اثرات متقابل دو قارچ ‌میکوریز آربوسکولار و نماتود ریشهگرهی در گوجه‌فرنگی از دو قارچ Glomus mosseae  و intraradices Glomusو یک گونه نماتود Meloidogyne javanica استفاده شد. پس از تکثیر قارچ‌های مذکور روی شبدر سفید و تکثیر و شناسایی نماتود، آزمایشی با 6 تیمار و 9 تکرار به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در شرایط گلخانه انجام شد. برای مطالعه اثر قارچ‌ها روی بیماری‌زایی و خسارت نماتود از شاخص‌های رشدی گیاه (ارتفاع اندام‌های هوایی، طول ریشه، وزن تر و خشک اندام‌های هوایی و ریشه) و شاخص‌های رشد و نموی نماتود (تعداد گال و توده تخم روی هر گیاه، تعداد تخم در هر توده تخم، تعداد نوزاد سن دوم در خاک و فاکتور تولیدمثل Rf=Pf/Pi)، و برای ارزیابی اثر نماتود روی قارچ‌های میکوریز از پارامترهای رشد و نموی قارچ (تعداد اسپور و درصد کلنیزاسیون ریشه) استفاده شد. نتایج نشان داد که قارچ‌های میکوریز باعث افزایش رشد بخش‌های مختلف گیاه می‌شوند. نتایج به‌دست آمده از تجزیه آماری شاخص‌های رشد و نموی گیاه و نماتود در تیمارهای مختلف نشان داد که تأثیر قارچ‌ها روی کاهش خسارت نماتود بیش از اثر افزایشی روی رشد گیاه است. بین دو قارچ از این نظر تفاوت معنی‌داری دیده نشد. علی‌رغم کاهش شاخص‌های قارچی (تعداد اسپور در خاک و میزان کلنیزاسیون ریشه) در اثر حضور نماتود، تجزیه و تحلیل آماری شاخص‌های مذکور مؤید وجود تفاوت معنی‌دار بین آنها، در حضور و عدم حضور نماتود نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INTERACTION BETWEEN TWO ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGI (Glomus mosseae AND Glomus intraradices) AND ROOT- KNOT NEMATODE (Meloidogyne javanica) IN TOMATO *

نویسندگان [English]

  • F. SOHRABI 1
  • A. A. FADAEI-TEHRANI 2
  • Y. REZAEE DANESH 2
  • A. JAMALI-ZAVAREH 2
چکیده [English]

Interaction between arbuscular mycorrhizal fungi Glomus mosseae and Glomus intraradices and root knot nematode Meloidogyne javanica was studied in tomato under greenhouse condition. The experiment was conducted as factorial and completely randomized design with 6 treatment and 9 replications. Plant growth indices (shoot height, root length, shoot and root wet and dry weight) as well as nematode developmental parameters (gall numbers and egg mass on each plant, egg numbers in each egg mass, J2 numbers in soil and reproduction factor Rf=Pf/Pi) used for fungal effects on nematode and, fungal developmental parameters (spore numbers and root colonization percent) were used for nematode effects on mycorrhizal fungi. Results showed mycorrhizal fungi improve growth of different plant parts and decreasing nematode damages. No significant differences were observed between two mycorrhizal fungi. Despite decreasing in fungal indices (spore numbers in soil and root colonization rate) affected by nematode, there are not significant differences among indices with or without nematode inoculation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Root knot nematode
  • Tomato
  • Interaction
  • Symbiosis