ریخت‌شناسی، بیماری‌زایی و تعیین توالی بخشی از دی اِن اِی ریبوزومی Ceratorhiza hydrophila از روی برنج در ایران

نوع مقاله : مقاله کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

قارچCeratorhiza hydrophila  از غلاف‌های برگ برنج دارای علایم لکه‌های آبسوخته در شالیزارهای استان گیلان به دفعات جدا شده است. این پژوهش به منظور شناخت خصوصیات ریخت‌شناسی، اثبات بیماری‌زایی و بررسی جایگاه فیلوژنتیکی و ارتباط آن با سایر قارچ‌های نزدیک به آن انجام شد. نتایج نشان داد که این قارچ قادر به آلوده کردن بوته‌ها و ایجاد لکه‌های آبسوخته تا قهوه‌ای کم‌رنگ کوچک روی غلاف برگ بعد از یک هفته پس از مایه‌زنی بود. بررسی ریخت‌شناسی جدایه‌ها نشان داد پرگنه در سطح محیط کشت PDA در ابتدا سفید بوده و در نهایت به رنگ خرمایی تغییر یافت. در سطح تشتک حلقه‌بندی‌ها و سختینه‌های تقریباً گرد، منظم و بسیار کوچک ظرف چهار روز پس از کشت به تعداد فراوان تشکیل شدند. رنگ سختینه‌ها در ابتدا سفید بود که با گذشت زمان به رنگ نخودی تا قهوه‌ای تیره تغییر یافت. تجزیه و تجلیل فیلوژنتیک 530 جفت باز از ناحیه ITS (شامل5.8S) نشان داد این قارچ دارای قرابت ژنتیکی بسیار زیادی با گروه ریزوکتونیاها بوده و از گروه Sclerotium جدا می‌شود که این نتایج با ریخت‌شناسی پرگنه و سختینه قارچ مطابقت دارد. این اولین گزارش از بیماری‌زایی این قارچ روی برنج از ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MORPHOLOGY, PATHOGENICITY AND PARTIAL SEQUENCING OF rDNA REGION OF Ceratorhiza hydrophila ON RICE FROM IRAN

نویسندگان [English]

  • A. R. AMIRMIJANI 1
  • S. A. KHODAPARAST 2
  • F. PADASHT 2
  • M. M. SOUHANI 2
چکیده [English]

Ceratorhizahydrophila is frequently isolated from rice sheath spot in paddy rice of Guilan province. In this study, morphology, pathogenicity and its phylogenetic affinities based on rDNA sequence data were studied. Results revealed that the fungus can infect rice plants and cause small yellow to pale brown spots on the leaf sheaths one week after the inoculation. On PDA colonies were white at the beginning and were eventually changed to brown, with visible growing rings. Sclerotia were usually round, regular, very small, measured 275-737.5 µm, and were formed on the surface of Petri dishes four days after the cultivation. They were initially white, and then changed to buff or blackish brown. Mycelial cells were 3.75-7.5 × 37.5-192.5 µm. To study phylogenetic position and molecular identification, the 530 bp of rDNA ITS region was sequenced. Results showed that C. hydrophila is closely related to Rhizoctonia species rather than other Sclerotium taxa. These results are consistent with the morphology of colony and sclerotia of this fungus. This is the first report of the pathogenecity of this fungus on rice from Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • C. hydrophila
  • ITS rDNA
  • Guilan
  • Pathogenecity
  • Phylogenetic analysis
  • Rice