ویژگی های مولکولی ژن‌های گلیکوپروتئین (G) و فسفوپروتئین (P) یک جدایه ایرانی ویروس موزائیک زرد نواری جو (BYSMV) و بررسی کارآیی انتقال جدایه‌های مختلف

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

ویروس موزائیک زرد نواری جو (Barley yellow striate mosaic virus, BYSMV) متعلق به جنس Cytorhabdovirusو خانواده Rhabdoviridaeمی‌باشد. این ویروس عامل بروز علائم موزائیک ونوارهای کلروتیک در غلات است و توسط زنجرک Laodelphax striatellus با رابطه تکثیری منتقل می‌شود. در مطالعه حاضر ترادف نوکلئوتیدی ژن‌های گلیکوپروتئین و فسفوپروتئین جدایه زنجان این ویروس گزارش می‌شود. پس از خالص سازی نوکلئوکپسید ویروس، ژنوم باروش random RT-PCR تکثیر شد. آغازگر‌های اختصاصی نیز با نرم افزار version 9.0VECTOR-NTI جهت بدست آوردن ترادف نواحی مابین قطعات تکثیر شده با PCR، طراحی شدند. پس از هم ردیف سازی چندگانه ترادف ترجمه آمینواسیدی دو ژن جدایه زنجان با سایر رابدوویروس‌های گیاهی موجود در بانک ژن توسط نرم افزار‍CLUSTAL W، این جدایهBYSMV بیشترین میزان شباهت را با NCMV)) Northern cereal mosaic virus نشان داد. در درخت‌های فیلوژنتیکی ترسیم شده، رابدوویروس‌های گیاهی در دو گروه اصلی مرتبط با دو جنس Cytorhabdovirus و یا Nucleorhabdovirusقرار گرفتند کهBYSMV و NCMV در یک زیر گروه جداگانه قرار گرفتند. بررسی قابلیت انتقال چهار جدایه BYSMV در این مطالعه نشان داد که جدایه‌های زنجان، نقده و سرو با کارآیی بالاتری نسبت به جدایه مشهد توسط یک بیوتیپ از زنجره L. striatellusمنتقل می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular characterization of glycoprotein and phosphoprotein genes of a BYSMV isolate from Iran and transmission efficiency of different isolates

نویسندگان [English]

  • R. ALMASI 1
  • A. AFSHARIFAR 2
  • A. NIAZI 1
  • K. IZADPANAH 1
چکیده [English]

Barley yellow striate mosaic virus (BYSMV) belongs to the genus Cytorhabdovirusin the family Rhabdoviridae. It causes mosaic and chlorotic striation in gramineous plants and is transmitted by Laodelphax striatellus in a propagative manner. In the present study, nucleotide sequences ofglycoprotein and phosphoprotein genes of BYSMV Zanjan isolate are reported. Following thepurification of viral nucleocapsid, the nucleotide sequence of G and P genes was determined using random-PCR method (rPCR) followed by PCR with specific primers. Putative amino acid sequences of the two proteins were aligned with other members of Rhabdoviridae using CLUSTAL W software and the phylogenetic trees were depicted. BYSMV G and P proteins showed the highest similarity to the Northern cereal mosaic virus (NCMV). In phylogenetic analysis, the viruses were grouped into two main clusters reflecting the Cytorhabdovirus and Nucleorhabdovirus genera. These results support our previous phylogenetic analysis based on polymerase gene.Analysis of transmission efficiency showed that Zanjan, Naghadeh and Sero isolates were transmitted with a higher efficiency than Mashhad isolate by the same biotype of L. striatellus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • glycoprotein
  • Phosphoprotein
  • BYSMV
  • Phylogenetic relationship
  • Rhabdovirus