تجزیه و تحلیل آللی جایگاه‌های ریزماهواره ای جمعیت‌های Rhizoctonia solani AG-1 IA در شالیزارهای برنج سه منطقه در شمال ایران

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

شش جمعیت از Rhizoctonia solani AG-1 IA از سه مزرعه برنج با آلودگی طبیعی در مناطق رشت، تنکابن و آمل در شمال ایران نمونه برداری شد. تجزیه و تحلیل آللی با استفاده از آغازگر‌های فلورسنت در نه جایگاه ریز ماهواره ای انجام شد. طیف فراونی آلل‌ها و ژنوتیپ‌ها به ترتیب از 002/0 تا 962/0 و از 40/0 تا 32/10 درصد در 252 جدایه بودند. فراوانی 13، 11 و 9 آلل به ترتیب در پنج، شش و سه جایگاه در جمعیت‌های جغرافیایی رشت، آمل و تنکابن صفر بود و از این جایگاه‌ها دو جایگاه در هر جمعیت در Hardy–Weinberg Equilibrium (HWE) نبودند. در حالیکه آلل bp 145 در جایگاه TC12 در جمعیت‌های آمل با فراوانی یک، تثبیت شد. همانطور که مشخص شد فراوانی آلل و ژنوتیپ در جمعیت‌ها دارای پراکنش یکنواختی نبودند. این وضعیت بیانگر تثبیت و حذف تدریجی بعضی آلل‌ها در جمعیت‌های این بیمارگر در شالیزارهای شمال ایران می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Allele analysis of microsatellite loci in Rhizoctonia solani AG-1 IA populations from paddy fields of three locations in north of Iran*

نویسندگان [English]

 • F. PADASHT-DEHKAEI 1
 • M. ZALA 2
 • M. JAVAN-NIKKHAH 2
 • P. CERESINI 2
 • S. M. OKHOVVAT 2
 • B. MACDONALD 2
چکیده [English]

Six populations of Rhizoctonia solani AG-1 IA were sampled from three naturally infested rice fields in Rasht, Tonekabon and Amol counties, in north of Iran. Allele fragment analyses were performed using fluorescent-labeled primers from nine microsatellite (SSR) loci. The ranges of allele and genotype frequencies were from 0.002 to 0.962 and from 0.40 to10.32 percent respectively among 252 isolates. The frequency of 13, 11 and 9 alleles was zero on five, six and three loci across geographical populations of Rasht, Amol and Tonekabon respectively, so from them two loci weren't in Hardy–Weinberg Equilibrium (HWE) in each population.While the allele 145 bp at a locus TC12 was fixed in the Amol populations at a frequency of 1.0. As there was populations didn't show an even distribution of allele and genotype frequencies. This situation represents the gradual fixation and removal of some alleles in populations of the pathogen in the paddies of northern Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Allele frequency
 • genetic drift
 • Rice
 • sheath blight disease
 • SSR primer