بررسی گندم و جو محصول نواحی شمال و شمال شرق ایران از نظر آلودگی به داکسی نیوالنول و جدایه‌های Fusarium graminearum مولد آن

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

آلودگی به داکسی نیوالنون در 227 نمونه گندم استان‌های گلستان، اردبیل، آذربایجان و 154نمونه جو استان گلستان در سال 1385 با استفاده از روش الایزا تعیین گردید. داکسی نیوالنون در 97/44 % نمونه‌های گندم جمع‌آوری شده از استان گلستان در سطح 53/18 تا 81/ 192 و با متوسط 99/40 نانوگرم در گرم ردیابی شد. هم‌چنین 36/78 % نمونه‌های جو استان گلستان در دامنه‌ای معادل 19/15 تا 6/280 و متوسط 60/57 نانوگرم در گرم آلوده بودند. داکسی نیوالنون در نمونه‌های گندم محصول آذربایجان غربی ردیابی نگردید و فقط یک نمونه محصول آن سال آذربایجان شرقی آلوده بود، در حالی‌که 30/92% نمونه‌های استان اردبیل در سطحی معادل 32 تا 316 و با متوسط 23/130 نانوگرم در گرم آلوده بود. میزان آلودگی گندم و جو محصول سال 1385 استان‌های شمال و شمال شرق کشور از حد مجاز تعریف شده دنیا بسیار پایین‌تر بود. در سال 1390 مجدداً تعداد 35 نمونه گندم در فصل برداشت و پس از چهار ماه انبار داری از پارس آباد مغان در استان اردبیل جمع‌آوری و از نظر آلودگی به Fusarium graminearum و داکسی نیوالنول بررسی گردید. میزان درصد وقوع آلودگی گندم آبی به graminearum .F.برابر 91/70%وداکسی نیوالنون در90% نمونه‌های گندم مرحله برداشت در سطحی معادل 06/1 تا 06/2 میکروگرم بر گرم ردیابی شد، این آلودگی در نمونه‌های گندم بعد از انبارداری به سطحی معادل 08/3 تا 49/7 میکرو گرم بر گرم افزایش یافته بود. توانایی تولید داکسی نیوالنول توسط 29 جدایه graminearum .Fجمع‌آوری شده ازمناطق شمال و شمال شرق کشور معادل 82/17تا33/2397 نانوگرم در گرم بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DEOXYNIVALENOL AND DON – PRODUCING Fusarium graminearum ISOLATES IN WHEAT AND BARLEY CROPs IN NORTH AND NORTHWEST AREAS OF IRAN

نویسندگان [English]

  • M. MIRABOLFATHY 1
  • R. KARAMI-OSBOO 2
چکیده [English]

Deoxynivalenol (DON) contamination of 227 wheat samples from Golestan, Ardabil, Azarbaijan, and 154 barley samples from Golestan province all located in the north and northwest of Iran produced in 2006 were determined using ELISA method. DON was detected in 44.97 % of the wheat samples collected from Golestan province at levels from 18.53 to 192.81 ng g-1, with the average level of 40.99 ng g-1. Also 78.36 percent of Golestan's barley samples were contaminated to DON with the average level of 57.60 ng g-1 and at levels from 15.19 to 280.6 ng g-1. DON was not found in wheat samples of west Azarbaijan and only one sample from East Azarbaiejan was contaminated in this year, while it was detected in 92.30% of Ardabil's samples at levels from 32 to 316 ng g-1 withthe average level of 130.23 ng g-1. DON contamination of wheat and barley produced at north and northwest of Iran in 2006 was much lower than the world regulatory limit for cereals.Thirty five wheat samples collected from Parsabad Moqan area to determine frequency ofFusarium graminearum incidence and natural DON contamination levels in 2011 using HPLC - IAC. Mean of the incidence of F. graminearum was 70. 91% in irrigated system cultivars and DON was detected in 90% of samples ranged from 1.06 to 2.06 µg g-1, at harvest time and 3.08 to 7.49 µg g-1 afterstoring. DON potential production of 29 F. graminearum isolates obtained from wheat of north and northwest ranged from 17.82 to 2397.33 ng g-1 .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deoxynivalenol
  • Wheat
  • barley
  • HPLC
  • ELISA
  • Fusarium graminearum
  • Iran