بررسی انتشار و تراکم جمعیت نماتدهای خانواده Longidoridae در باغات پسته استان کرمان

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

به منظور بررسی انتشار گونه‌های خانواده Longidoridae، ١٥٦ نمونه خاک و ریشه از مناطق مهم پسته‌کاری استان کرمان در سال‌های 1386 تا 1388جمع‌آوری شد. نماتدهای موجود در 250 گرم خاک به روش الک و سانتریفیوژ استخراج گردید. پس از استخراج نماتد و قبل از تهیه اسلایدهای دائمی، نماتدهای هر نمونه به تفکیک گونه شمارش گردید و تعداد نماتد در 250 گرم خاک مبنای مقایسه قرار گرفت.سپس نماتدها با فرمالین 4% تثبیت شده و به گلیسیرین منتقل شدند. نماتدها با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به لوله ترسیم از لحاظ خصوصیات ریخت‌شناسی و ریخت سنجی بررسی شدند. پس از تهیه شرح کامل نمونه‌ها و مقایسه با منابع علمی موجود، گونه‌ها شناسایی شد. گونه Longidorus africanus، دارای حداکثر جمعیت و پراکنش بود. گونه‌های Xiphinema vuittenezi، X. pachtaicum جمعیت و پراکنش متوسط و X. index کمترین جمعیت را داشتند. گونه X. oxycaudatum نیز برای اولین بار از استان کرمان گزارش گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY ON DISTRIBUTION AND POPULATION DENSITY OF THE FAMILY LONGIDORIDAE IN PISTACHIO ORCHARDS OF KERMAN PROVINCE

نویسندگان [English]

  • S. NAMJOO 1
  • A. A. FADAEI TEHRANI 2
  • M. OLIA 1
چکیده [English]

During 2007-2009, 156 soil samples were collected from the most important Pistachio orchards of Kerman province. Nematodes were extracted from 250g soil by sieving and centrifuge method and Longidoridae nematodes were counted. Nematodes were fixed with 4% formalin and processed by De Grisse method, and permanent slides were prepared. Using a light microscope equipped with a drawing tube, morphological and anatomical characteristics of nematodes were studied, measurements were carried out and the species of nematodes were identified. Species were compared with the original descriptions. Longidorus africanus, with maximum population and distribution was dominant species in many soil samples, while Xiphinema vuittenezi, X. pachtaicum with medium population were found in some samples, and X. index with minimum population was also identified. X. oxycaudatum is for the first time reported from Kerman province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Longidorus africanus Xiphinema pachtaicum
  • Xiphinema vuittenezi