گزارشی از قارچ‌های مولد زنگ در منطقه البرز مرکزی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

سیزده آرایه زنگ از سه جنس Phragmidium، Puccinia و Uromyces از ناحیه البرز مرکزی گزارش می‌گردند. گونه‌های Phragmidium asiae-mediae، Ph. tranzschelianum به ترتیب روی Geum kokanicum و Rosa iberica؛ Puccinia hieracii var. piloselloidarum روی Hieracium woronowianum؛ Uromyce geranii روی Geranium spp. و Uromyces eurotiaeروی Krascheninnikovia ceratoidesبه عنوان آرایه‌های جدید برای میکوبیوتای ایران معرفی می‌شوند. مرحله اوردینیومی Ph. asiae-mediaeو اوردینیوسپورهای Ur. bupleuri برای اولین بار در این نوشتار شرح داده می‌شوند. گونه کمیاب Pu. monopora روی Asperula glomerata پس از گذشت بیش از یکصد سال، برای دومین بار در ایران گزارش می‌شود. گونه‌های جدید زنگ برای ناحیه البرز مرکزی و هم‌چنین میزبانان جدیدی برای زنگ‌های شناسایی شده معرفی می‌شوند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

RUST MYCOBIOTA OF CENTRAL ALBORZ, NORTHERN IRAN *

نویسندگان [English]

  • F. ALIABADI 1
  • M. ABBASI 2
  • S. REZAEE 2
چکیده [English]

Central Alborz region has been explored since 18th century by different botanists and mycologists. The results of all these expeditions are several publications about flora and mycobiota of the region. Literature review of publications about Central Alborz showed no special publication about rust mycobiota of this region. The lack of information about rust mycobiota of Central Alborz was the main reason for doing this research. During our study, several rusted specimens were collected and identified, thirteen of which belonged to genera Phragmidium, Puccinia and Uromyces reported here. Among the studied taxa, Phragmidium asiae-mediae, Ph. tranzschelianum on Geum kokanicum and Rosa iberica, respectively; Puccinia hieracii var. piloselloidarum on Hieracium woronowianum, Uromyces geranii on Geranium spp. and Ur. eurotiae on Krascheninnikovia ceratoides are newly reported from Iran. Uredinial state of Ph. asiae-mediae and Ur. bupleuri are reported here for the first time. Puccinia monopora is reported on Asperula glomerata for the second time since 1901. New rust taxa for Central Alborz and new hosts for Iranian rust mycobiota are also reported.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biodiresity
  • Mycobiota
  • Mycology
  • Iran
  • Plant pathology