افزایش مقاومت توتون به برخی ویروس‌های گیاهی با خاموشی ژن رمز کننده آنزیم آر ان ا پلی‌مراز وابسته به آر ان ای 1*

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسنده

مسئول مکاتبه

چکیده

بیان ژن رمز کننده آنزیمآر ان ا پلی‌مراز وابسته به آر ان ا 1 )(RDR1 بر اثر آلودگی گیاه میزبان به ویروس تحریک شده و به نظر می‌رسد در مقاومت گیاه میزبان به بعضی از ویروس‌ها دخالت دارد. در پژوهش حاضر، واکنش دو لاین توتون (Nicotiana tabacum cv. Samsun NN) تراریخت که ژن RDR1 در آنها خاموش شده بود در برابر تعدادی از ویروس‌های گیاهی در شرایط گلخانه ارزیابی شد. خاموشی ژن RDR1 در واکنش میزبان به آلودگی به برخی از ویروس‌ها تغییر نکرد، در حالی‌که همان‌گونه که انتظار می‌رفت حساسیت به ویروس موزائیک توتون (TMV) افزایش یافت. در مقابل، مقاومت به چندین ویروس شامل ویروس جغ جغک توتون  (TRV)از جنس Tobravirus و ویروس کوتولگی بوته انبوه گوجه‌فرنگی (TBSV) از جنس Tombusvirus افزایش یافت. این نتایج نشان داد که برهمکنش پیچیده‌ای بین مسیرهای مقاومت در گیاهان رخ می‌دهد به طوری که مهار یک بخش درگیر در مقاومت ممکن است در دیگر مسیرهای مقاومت تأثیر داشته باشد. با این وجود خاموشی بیان ژن RDR1 ممکن است مقاومت عمومی میزبان در برابر طیف وسیعی از ویروس‌ها را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SILENCING OF RNA DIRECTED RNA POLYMERASE 1 GENE OF TOBACCO LEADS TO ENHANCED RESISTANCE TO SOME PLANT VIRUSES *

نویسنده [English]

  • M. SHAMS-BAKHSH
چکیده [English]

RNA directed RNA polymerase 1 (RDR1) expression is induced by virus infection and appears to be involved in resistance to infection by some viruses. In the present study, reactions of two transgenic tobacco (Nicotiana tabacum cv. Samsun NN) lines in which the expression of their RDR1 gene was silenced were assessed against several plant viruses under greenhouse conditions.  Silencing the RDR1 gene in tobacco led to no change in the response to virus infection but in others, as expected, an enhanced susceptibility to tobacco mosaic virus was observed.  By contrast, lines of tobacco with silenced RDR1 gene showed enhanced resistance to infection by several viruses, viz., tobacco rattle virus (genus Tobravirus) and tomato bushy stunt virus (genus Tombusvirus).  These results suggest that complex interactions occur between the innate resistance pathways, so inhibiting one component involved in resistance may show effects on other aspects of innate resistance. Nevertheless, suppressing RDR1 gene expression may provide novel, broad-spectrum resistance to a range of viruses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defense Response
  • resistance
  • Gene silencing