مطالعه تنوع پاتوتایپ‌ها و فاکتورهای بیماری‌زایی قارچ Puccinia triticina Eriksson عامل بیماری زنگ قهوه‌ای گندم در ایران

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

بیماری زنگ قهوه‌ای (برگی) گندم که توسط قارچ  Puccinia triticina Erikssonبه وجود می‌آید، یکی از بیماری‌های مهم گندم است که در بسیاری از مناطق گندم‌کاری ایران با شدت‌های مختلف دیده می‌شود. در طی سال‌های 1386 و 1387 نمونه‌های برگی آلوده به این بیماری از مناطق مختلف کشور جمع‌آوری شد. در مجموع پاتوتایپ 51 جدایه با فرمول بیماری‌زایی/ غیر بیماری‌زایی تعیین شد. در برخی از مناطق فنوتیپ‌های بیماری‌زایی مشابه TKTT، PKTT، PJTT، PHRR، PKRT، PHRT، PGTT و TCTT مشاهده گردید و بقیه جدایه‌ها دارای فنوتیپ بیماری‌زایی منحصر به فرد بودند. از میان جدایه‌های سال1386، جدایه‌های مریوان I و اهواز II دارای بیشترین قدرت(توان) بیماری‌زایی و جدایه گرگان II دارای کمترین قدرت بیماری‌زایی بود. از میان جدایه‌های جمع‌آوری شده در سال 1387 بیشترین قدرت بیماری‌زایی مربوط به جدایه‌های بروجرد I و اردبیل I و کمترین توان بیماری‌زایی مربوط به جدایه اهواز II بود. در سال 1386 برای ژن‌های Lr9، Lr25 و Lr28 و در سال 1387 برای ژن‌های Lr9، Lr19،  Lr25و Lr28 بیماری‌زایی دیده نشد. بر اساس دندروگرام ترسیم شده و با در نظر گرفتن خط برش در سطح 76/0، در سال 1386، جدایه‌های مورد بررسی در هشت گروه و در سال 1387، در شش گروه متمایز قرار گرفتند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY ON PATHOTYPES DIVERSITY AND VIRULENCE FACTORS OF Puccinia triticina ERIKSSON, THE CAUSAL AGENT OF WHEAT BROWN RUST IN IRAN *

نویسندگان [English]

  • A. R. NIAZMAND 1
  • F. AFSHARI 2
  • M. ABBASI 2
  • S. REZAEE 2
چکیده [English]

Leaf rust of wheat caused byPuccinia triticina Eriksson occurs annually in different parts of Iran. Samples of Puccinia triticinawere collected from rust-infected wheat leaves from different regions of Iran during 2007-2008 cropping seasons. Fifty one isolates were collected from different parts of Iran. Purification, inoculation and multiplication of isolates were conducted at the seedling stage of susceptible Bolani, under green house conditions. After inoculation on the seedlings of brown rust of wheat near isogenic lines, a total of fifty one pathotype were identified based on Avirulenve/Virulence formula. In two years some collected isolates showed similar virulence phenotypes included: TKTT, PKTT, PJTT, PHRR, PKRT, PHRT, PGTT and TCTT and the others were unique. Marivan I and Avaz II isolates showed the most virulence and Gorgan II was the least virulence in 2007. In 2008, Borojerd I and Ardebil I showed the more aggressive and Ahvaz II was the least. Among all the collected isolates during two years no virulence were detected on plants with Lr9, Lr19, Lr25 and Lr28resistance genes. Eight and six clusters were identified based on drawn denderogram at 0.76 cutting line in 2007 and 2008, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wheat
  • Brown rust
  • Aggrisiveness
  • Virulence phenotype
  • Resistance genes
  • Denderogram