تأثیر عناصر نیتروژن، فسفر، روی و آهن بر نماتود مولد غده (Meloidogyne javanica) در کشت گلخانه ای خیار

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

تأثیر سطوح مختلف عناصر پر مصرف نیتروژن و فسفر و کم مصرف روی و آهن بر فعالیت نماتود مولد غده گونه Meloidogyne javanicaروی خیار رقم Super Amelia، در شرایط گلخانه مطالعه گردید. در این مطالعه از سطوح انتخابی صفر، 50، 100، 200 و 400 میلی گرم نیتروژن و صفر، 25، 50 و 100 میلی گرم فسفر در کیلوگرم خاک، به ترتیب از منابع کودهای اوره و سوپرفسفات تریپل، هم چنین سطوح صفر، 5/2 و 5 میلی گرم روی و صفر، 5/2 و 5 میلی گرم میلی گرم آهن در کیلوگرم خاک، به ترتیب از منابع سولفات روی و سکوسترین آهن در دو آزمایش مستقل استفاده گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در پنج تکرار، با کشت سه عدد بذر خیار درون گلدان های پلاستیکی 5/1 کیلوگرمی حاوی خاک مزرعه انجام شد. مایه زنی نماتود در مرحله شش برگی گیاه با افزودن پنج تخم و لارو سن دو در گرم خاک (7500 تخم و لارو سن دو در هر گلدان) انجام و 45 روز پس از مایه زنی شاخص های رشدی گیاه و نماتود اندازه گیری شد. نتایج نشان داد استفاده از 100 میلی گرم نیتروژن و 100 میلی گرم فسفر در کیلوگرم خاک از منابع اوره و سوپرفسفات تریپل، پنج میلی گرم روی و 5/2 میلی گرم آهن در کیلوگرم خاک از منابع سولفات روی و سکوسترین آهن، علاوه بر افزایش شاخص های رویشی گیاه، باعث کاهش شاخص های نماتود شامل تعداد کیسه تخم و تخم، گال و شاخص گال گردید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECT OF CHEMICAL FERTILIZERS ON ROOT-KNOT NEMATODE (Meloidogyne incognita) IN GREENHOUSE CUCUMBER CULTIVATION *

نویسندگان [English]

  • H. CHAREHGANI 1
  • A. KAREGAR BIDEH 2
  • H. HAMZEHZARGHANI 1
چکیده [English]

Effect of different levels of nitrogen, phosphorus, iron and zinc on the activity of root-knot nematode (Meloidogyne javanica) on cucumber, cultivar Super Amelia, and the vegetative growth indices of the host plant, was investigated under greenhouse conditions. Combination of levels 0, 50, 100, 200 and 400 mg/kg of soil of nitrogen and 0, 25, 50 and 100 mg/kg of soil of phosphorous, from urea and triple superphosphate sources, respectively, also combination of 0, 2.5 and 5 mg/kg of soil of zinc and iron, from zinc sulfate and Fe-chelat sources, respectively were tested in 1.5 kg pots filled with field soil, in two independent experiments The experiments were done in randomized complete block designs, each with five replicates. Each pot was inoculated with five eggs or juvenile two/gram of soil, at six-leaf stage of plant. The results showed that application of 100 mg of nitrogen and 100 mg of phosphorus per kg of soil, also fivemg of zinc and 2.5 mg iron per kg of soil caused a significant increase in the plant shoot length, shoot fresh and dry weight. The number of eggs, egg masses and galls were also decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urea
  • Fe-chelat
  • Triple super phosphate
  • Zinc sulfate
  • Control
  • Plant parasitic nematodes