تعیین وضعیت باروری و تیپ آمیزشی Cochliobolus miyabeanus، عامل لکه‌قهوه‌ای برنج در استان گیلان

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

این مطالعه به منظور تعیین وضعیت باروری و تیپ آمیزشی جمعیت طبیعی قارچ Cochliobolus miyabeanus، عامل لکه ‌قهوه‌ای برنج انجام گرفت. تعداد 147 جدایه قارچ، در بهار و تابستان سالهای 1385 و 1386 از مزارع مختلف برنج در استان گیلان جداسازی گردید. قارچ عامل بیماری از بذور و برگ‌های آلوده جداسازی شد و با استفاده از روش تک ‌اسپور خالص سازی گردید. جدایه‌های این قارچبا خود و دیگر جدایه‌هاتلاقی داده شدند. براساس نتایج بدست آمده، بیشتر جدایه‌ها خودنابارور تشخیص داده شدند و فقط 8/23 درصد جدایه‌ها بارور بودند. تعداد 35 جدایه بارور در دو تیپ آمیزشی قراردادی A و a قرار گرفتند که 17 جدایه ماده‌بارور و 18 جدایه نربارور بودند. قدرت جوانه‌زنی آسکوسپورها روی آب و آب‌ - آگار در شرایط آزمایشگاه بررسی شد. آسکوسپورهای به دست آمده از کلیه جدایه‌های بارور قادر به جوانه‌زنی بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DETERMINATION OF FERTILITY STATUS AND MATING TYPE OF Cochliobolus miyabeanus, THE CAUSAL AGENT OF RICE BROWN SPOT DISEASE IN GUILAN PROVINCE

نویسندگان [English]

  • A. SHAMSI 1
  • S. A. ELAHINIA 1
  • S. A. KHODAPARAST 2
  • S. MOOSANEJAD 1
چکیده [English]

An investigation was carried out to determination fertility status and mating type of Cochliobolus miyabeanus, the causal agent of brown spot of rice disease, in Guilan province. A total of one hundred and forty-seven isolates of Cochliobolus miyabeanus were collected in spring and summer of 2007-2008 from different rice growing areas of Guilan province. The pathogen was isolated from infected leaves and seeds on potato dextrose agar and purified by monoconidial isolation. Isolates were selfed and mated in all possible combinations. According to the result, all of the isolates were self-sterile and only 23.8% of isolates were fertile. Thirty-five isolates were placed in two arbitrary mating type A and a that 17 isolates were female-fertile and 18 isolates were male-fertile. Ascospores germination ability was examined on water and water agar under laboratory condition. Ascospores from all of the fertile isolates were able to germinate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rice Brown Spet
  • Ascospore
  • Female-fertile
  • Male-fertile
  • Cochliobouls miyabeanus
  • Mating type