بررسی ژن p25 در سه جمعیت ایرانی ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند (Beet necrotic yellow vein virus) و نقش ارقام حساس و مقاوم در تنوع ژن p25*

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند (Beet necrotic yellow vein virus, BNYVV) در چغندرقند بیماری مهم و خطرناکی بنام ریشه ریشی (root beardiness) یا ریشه گنائی (rhizomania) ایجاد می کند و دارای گسترش زیادی در اکثر نقاط دنیا است. این ویروس دارای چند قطعه آر ان ای ژنومی می باشد و آران‏ای شماره 3 آن یک پروتئین 25 کیلودالتونی که مسئول بیماری‏زایی در گیاه چغندرقند است را رمز گذاری می‏کند. موقعیت‏های آمینواسیدی 67 و 68 این پروتئین نقش مهمی در شکستن مقاومت ارقام مقاوم دارند. در این مطالعه p25 در سه جمعیت  BNYVV از مغان، لرستان و فارس در ارقام حساس و مقاوم چغندرقند مورد بررسی قرار گرفت. دو جمعیت لرستان و فارس در چهار گذرش پیاپی به ارقام مقاوم و حساس مایه‏زنی شدند و ژن p25 ویروس در آنها بررسی شد. بر اساس نتایج حاصله انتقال پیاپی ویروس در گیاهان مقاوم منجر به تغییراتی در موقعیت‏های آمینواسیدی 30، 49، 67، 68، 129، 163 و 198 در p25 شد، در حالی که در گیاهان حساس تغییرات آمینواسیدی دیده نشد. بیشتر تغییرات تتراد (آمینواسیدهای 70-67) در موقعیت آمینواسیدی 67 مشاهده گردید. وجود بیوتیپ P در مغان و لرستان تشخیص داده شد. از آنجا که انتخاب تحت فشار ارقام مقاوم می‏تواند نقش مهمی در ظهور بیوتیپ P ایفا کند، بنابراین حضور بیوتیپ P در دو منطقه در ایران ممکن است به علت کشت ارقام مقاوم بوده باشد. برخی پارامترهای تکاملی و موتیف‏های p25 مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of p25 in Three Iranian Populations of Beet necrotic yellow vein virus and the Role of Susceptible and Resistant Cultivars of Sugar Beet in the p25 Variation*

نویسندگان [English]

  • A. Ghorbani 1
  • K. Izadpanah 2
  • M. Masoumi 1
  • A. R. Afsharifar 1
  • S. Darabi 1
چکیده [English]

Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV, Benyvirus) is an economically important soil borne pathogen of sugar beet throughout the world. It is a multipartite virus in which RNA-3 encoded p25 protein controls disease symptoms in sugar beet. Under certain conditions, resistance-breaking variants are generated by amino acid changes at positions 67 and 68 in p25. In the present study p25 protein in three populations of the virus from Moghan, Lorestan and Fars were analyzed in susceptible and resistant sugar beet cultivars. Lorestan and Fars populations were serially passaged through resistant or susceptible sugar beet cultivars for 4 generations and p25 was monitored for possible amino acid changes. No significant amino acid changes were observed when the populations were passaged through susceptible cultivars. However, passage of the populations through resistant cultivars resulted in changes of amino acids at positions 30, 49, 67, 68, 129, 163 and 198. Changes were more frequent in position 67 in the tetrad amino acids. Biotype P of BNYVV which was found in Moghan and Lorestan may have appeared as a result of selection under pressure of resistant cultivars. Information on certain evolutionary parameters and motifs of p25 is included.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biotype selection
  • genetic variation
  • Resistance breaking
  • Rhizomania
  • sugar beet