ردیابی همزمان سه ویروس موزائیک معمولی، موزائیک معمولی بافت مرده‌ی لوبیا و موزائیک خیار با استفاده از Multiplex-RT-PCR

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

ویروس‌ موزائیک معمولی لوبیا (Bean common mosaic virus, BCMV)، ویروس موزائیک معمولی بافت مرده‌ی لوبیا (Bean common mosaic necrosis virus, BCMNV) و ویروس موزائیک خیار (Cucumber mosaic virus, CMV) از ویروس‌های بذربرد لوبیا می‌باشند که به طور جدی باعث افت کمی و کیفی این محصول می‌شوند. بدلیل وجود گزارش‌های متعدد از آلودگی مخلوط لوبیا با این سه ویروس، معرفی روشی دقیق، سریع و حساس برای ردیابی همزمان CMV، BCMV و BCMNV در گیاه لوبیا می‌تواند نقش مهمی را در جلوگیری از انتشار ویروس و گسترش خسارت آنها و نیز غربال گیاهان سالم داشته باشد. در پژوهش حاضر برای ردیابی همزمان BCMV، BCMNV، CMV و نیز ژن 18S rRNA بعنوان کنترل داخلی، روش Multiplex RT-PCR استفاده شد. برای این منظور ابتدا لوبیای آلوده به این سه ویروس توسط DAC-ELISA ردیابی شد. آران‌آ کل استخراج و سپس cDNA با استفاده از آغازگرهای تصادفی شش نوکلئوتیدی ساخته شد. واکنش پی‌سی‌آر با استفاده از آغازگرهای اختصاصی برای هر ویروس و کنترل داخلی بصورت جداگانه و یا در ترکیب با یکدیگر بطور موفقیت آمیز قادر به تکثیر قطعات در حدود 470 جفت بازی برای BCMV، حدود 500 جفت بازی برای کنترل داخلی، حدود 704 جفت بازی برای BCMNV و حدود 870 جفت بازی برای CMV گردیدند. این روش قابلیت ردیابی این سه ویروس را در 100 نانوگرم از آر‌ان‌ای کل دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simultaneously detection of three bean viruses, Bean common mosaic virus, Bean common mosaic necrosis virus and Cucumber mosaic virus by Multiplex-RT-PCR*

نویسندگان [English]

  • N. Rajabi 1
  • S. Nourinejhad Zarghani 2
  • M. Shams-Bakhsh 1
  • A. Azizi 1
چکیده [English]

Bean common mosaic virus (BCMV), Bean common mosaic necrosis virus (BCMNV) and Cucumber mosaic virus (CMV) are seed-borne viruses in beans causing severe damage and reduction of yield and quality of this crop. Since there are lots of reports on the occurrence of mixed infection of BCMV, BCMNV and CMV, thus setting up an accurate, reliable and rapid method for detecting of these viruses in bean crops could play an important role in prevention of their spread and damages and also screening of healthy plants.  For this purpose, in the present study, we tried to set up a multiplex RT-PCR for simultaneous detection of BCMV, BCMNV and CMV as well as an internal control gene, 18S rRNA. To do this end, the infection of bean plants to above mentioned viruses was confirmed by DAC-ELISA. Following total RNA extraction, cDNA was synthesized using random hexamer primers. cDNA fragments were successfully amplified using specific primers in expected sizes as almost 470 bp for BCMV, 500bp for internal control, 704 bp for BCMNV and 870 bp for CMV, respectively. The results of this study showed that this method is capable of detecting BCMV, BCMNV and CMV in 100 ng of total RNA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • RT-PCR
  • Beans
  • Seed-borne viruses
  • 18S rRNA