واکنش ارقام مختلف کدوییان به Phytophthora melonis و P. drechsleri در شرایط گل‌خانه

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

Phytophthora drechsleri  که قبلاً در بسیاری از کشورها از جمله ایران به عنوان عامل بوته‌میری کدوییان گزارش شده بود، از لحاظ ریخت‌شناسی و نیاز دمایی با P. melonis ، عامل دیگر بوته‌میری کدوییان، تفاوتی ندارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی بیماری‌زایی دو گونه‌ی P. drechsleri و P. melonis نسبت به ارقام مختلف جالیز در شرایط گل‌خانه بود. 87 رقم مختلف کدوییان شامل: خیار، طالبی، خربزه، کدو و هندوانه از مناطق مختلف مورد بررسی قرار گرفت. گیاهان دو ماهه، با مایه چهار هفته‌ایِ دو گونه‌ی فوق که بر روی ورمیکولایت و عصاره دانه شاهدانه رشد یافته، مایه‌زنی شدند و تا دو ماه پس از مایه‌زنی مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی نتایج نشان داد که هیچ‌یک از ارقام جالیزی مایه‌زنی شده با P. drechsleri بیمار نشدند و تفاوتی با شاهد نداشتند. اما  اغلب کدوییان مایه‌زنی شده با P. melonis نشانه‌های آلودگی را نشان دادند. بنابراین P. melonisبه عنوان یکی از عوامل بوته‌میری در کدوییان ایران معرفی می‌گردد. نتایج بررسی واکنش این ارقام به P. melonis نشان داد که، ارقام طالبی حساس‌تر از سایر ارقام جالیزی هستند. ارقام خربزه و خیار هم حساسیت نسبی به P. melonis دارند و ارقام کدو و هندوانه نیز مقاومت بیشتری نسبت به سایر ارقام به P. melonis نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reaction of cucurbit cultivars to Phytophthora melonis and P. drechsleri under green house condations

نویسندگان [English]

  • Z. Nemati 1
  • Z. Banihashemi 2
چکیده [English]

Phytophthora drechsleri Tucker which earlier was considered to be responsible for cucurbit root rot in various parts of the world including Iran is similar to P. melonis Katsura in terms of morphology and and temperature requirement. The objective of the present study was to compare pathogenicity and reaction of both species on 87 species and vareties of cucurbits including cantaloupe, long melon, cucumber, watermelon, squashes and pumpkin. Two month old cucurbit seedlings were inoculated with 4-6 week old inoculum of both species grown on vermiculate supplemented with hemp seed extract and evaluated after two months under green house conditions. The result showed that none of the cucurbit species infected with P. drechsleri and indicated that P. melonis is one of the major cucurbit root rot in Iran. The reaction of cucurbit species and cultivars showed that cantaloupeis the most susceptible host to P. melonis. Long melon and cucumber were less susceptible cucurbita species and watermelon was more resistant than other cucurbits used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • root rot
  • Cucurbit
  • susceptible
  • watermelon
  • Melon