وقوع بیمارسپتوریوز Pistacia spp. در استان های قزوین و فارس

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسنده

نویسنده و مسئول مکاتبه

چکیده

سپتوریوز پسته از بیماری های مهم پسته در برخی از کشورهای دنیا است و توسط گونه های مختلفی ایجاد می شود.گونه Septoria pistacinaاز کشورهای حوزه مدیترانه و اخیراً از استان گلستان  گزارش شده است(Aghajani et al. 2009.Austr. Plant Dis Notes 4:29-31).
نمونه های دریافت شده پسته (Pistacia vera) از باغات پسته قزوین در پائیز 1392 (شکل 1) و برگ های آلوده بنه (P.mutica) جمع آوری شده در سال 1388 از اطراف داراب در استان فارس (شکل 2) دارای لکه های قهوه ای رنگ به اندازه های مختلف بود که سطح آنها دارای تعداد زیادی پیکنیدیوم فرو رفته در برگ دارای فتیله های سیاهرنگ بود مشاهده گردید. پیکنیدیوم ها حاوی تعداد زیادی کنیدیوم های نخی شکل، خمیده، روشن و دو سلولی بودند .
 
کنیدیوم‌های نمونه های پسته از قزوین 2/5×30mm و در نمونه های بنه داراب 2/5×31/6mm بودند. کلنی های بدست آمده از تک کنیدیوم ها در هر دو نمونه روی PDA رشد مخمری داشتند. بر اساس خصوصیات ریخت شناسی، نحوه رشد و میزبان جدا شده Septoria pistacina تشخیص داده شد (Chitzandis.1956. Anna. Inst. Phyto.Ben. 10: 29-44). این اولین گزارش از حضور این گونه در استان قزوین و روی بنه با اطلاعات موجود در دنیا می باشد. کنیدیوم های نمونه های بنه پس از 4 سال نگهداری برگ ها در شرایط آزمایشگاه هنوز به میزان کم قدرت جوانه زنی خود حفظ کرده بودند. اخیراً گونه Septoria pistacina موجود در موسسه CBS به جنس      Pseudocercospora pistacinaتغییر یافته ولی وجود پیکنیدیوم در این مورد ابهاماتی را بوجود آورده است(Crous. 2013. IMA Fungus 4: 187-199). تشکیل پیکنیدیوم روی محیط کشت، تولید سیکل جنسی در شرایط طبیعت و آزمایشگاه و واکنش ارقام تجارتی پسته به گونه مذکور تحت بررسی است.
 

عنوان مقاله [English]

The incidence of Septoria disease on Pistacia spp in Ghazvin and Fars provinces

نویسنده [English]

  • Z. Banihashemi
چکیده [English]

Septoriosis is one of the most important disease in pistachio tree worldwide and is incited by several species of Septoria among which S. pistacina islimited to Mediterranea regions and recently reported on Pistacia vera in Golestan province of Iran (Aghajani et al. 2009. Austr. Plant Dis. Notes 4: 29-31). Leaf samples of P. vera  from Ghazvin (Fig. 1) collected in October 2013, and samples from P. mutica (Baneh) (Fig. 2) collected also in October  2009 from Darab in Fars province showed various sizes of discolored leaf spots with many pycnidia embedded in leaf tissue extruding dark cirri. Pycnidiospores were filiform, curved, hyaline with one septum measuring 2.5 x 30 µm in Ghazvin and 2.5 x 31.6 µm from Darab samples. Single spore conidia from both locations exhibited yeast like growth on PDA. Based on morphological and growth pattern and host the fungus was identified as Septoria pistacina (Chitzandis 1956. Anna. Inst.Phyto. Ben. 10: 29-44). The species has recently been proposed to be transferred to Pseudocercospora pistacina  (Crous et al. 2013. IMA Fungus 4: 187-199) which needs further support. Pycnidiospores from P.mutica samples maintained low germination after 4 years in dry leaf under laboratory conditions. This is the first report on the presence of the fungus in Ghazvin on P. vera and based on available information for the first time on P. mutica in world.