بیماری پوسیدگی باکتریایی غلاف برنج در استان مازندران

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

بیماری پوسیدگی باکتریایی غلاف یکی از بیماری‌های مهم برنج در کشورهای مختلف دنیا و به خصوص نواحی گرمسیری آسیا به شمار می‌رود. بیماری باعث عقیم شدن دانه شده و خسارت جدی روی محصول ایجاد می‌نماید. در نمونه‌برداری‌های انجام شده از مزارع برنج در سال‌های1381 الی 1383، آلودگی ارقام محلی و پرمحصول به عامل باکتریایی ایجاد کننده بیماریپوسیدگی غلاف برنج محرز شد. علائم بیماری به‌صورت لکه‌های کشیده و قهوه‌ای روی غلاف مشاهده شد. بر اساس نتایج آزمون‌های بیوشیمیایی، فیزیولوژیکی و بیماری‌زایی، گونه بیماری‌زای Pseudomonas syringae جداسازی و شناسایی شد. در مجموع از 19 درصد نمونه‌های غلاف دارای علائم، باکتری عامل بیماری جداسازی شد. در مایه‌زنی برنج، از نظر علائم ایجاد شده روی غلاف و خوشه، تفاوتی بین جدایه‌ها مشاهده نشد. درصد آلودگی ارقام برنج به بیماری باکتریایی پوسیدگی غلاف بین 3 درصد (رقم طارم محلی و نعمت) تا 7 درصد (رقم طارم هاشمی) در ارقام محلی و پرمحصول متغیر بود. در مایه‌زنی مصنوعی نیز، ارقام پرمحصول حساسیت و درصد آلودگی بالاتری به عامل بیماری نشان دادند. این اولین گزارش از وقوع بیماری پوسیدگی باکتریایی غلاف برنج از مازندران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

BACTERIAL SHEATH ROT OF RICE IN MAZANDARAN PROVINCE*

نویسندگان [English]

  • M. ROSTAMI 1
  • A. GH. GHASEMI 1
  • H. RAHIMIAN 2
  • V. KHOSRAVI 1
چکیده [English]

Bacterial sheath rot is one of the serious diseases of rice in several countries, especially prevalent in Asian tropical regions. The disease causes grain sterility and serious yield loss in upland grown rice. In survey made during 2002- 2004 symptoms resembling those of bacterial sheath rot were observed in paddy fields of several areas of Mazandaran province. The disease was characterized by brown and elongate spots on the sheaths. In severe infection cases, the entire flag leaf sheath became dry and sterility of panicle occurred. Based on physiological and biochemical characteristics and pathogenicity tests, one bacterial species was found associated with the sheath rot and grain discoloration diseases. The predominant bacterial species was Pseudomonas syringae. A pathogenic bacterium was isolated from 19% of the diseased samples. The disease incidence was low in 2002- 2003, the highest being recorded on cv. Hashemi Tarom (7%) in 2003 and the lowest (3%) on cvs. Nemat and Mahalli Tarom . On the whole the incidence was higher on the local cultivars. However, in pathogenicity tests, the improved varieties were more susceptible than the local ones. This is the first report of the occurrence and distribution of bacterial sheath rot of rice in Mazandaran Province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rice
  • bacterial sheath rot
  • Pseudomonas syringae