مهار زیستی نماتود ریشه گرهی Meloidogyne javanica توسطTrichoderma harzianum i25 و بررسی تغییرات ترکیبات دفاعی در گیاه گوجه فرنگی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

در این بررسی اثر همستیزی جدایه Trichoderma harzianum i25 بر مهار نماتود ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای و نیز توانایی جدایه قارچی در القا آنزیم‌های دفاعی پلی فنل اکسیداز، پراکسیداز و فنل کل در گوجه فرنگی مورد ارزیابی قرار گرفت. ابتدا با استفاده از روشهای ریختی و ملکولی نماتود ریشه گرهی و با استفاده از روش ریختی جدایه قارچی، مورد شناسایی قرار گرفتند. سپس در شرایط آزمایشگاهی اثر عصاره کشت جدایه  i25بر مرگ و میر لارو سن دو (J2)،جلوگیری از تخم تفریخ و توانایی جدایه در انگلی نمودن تخم‌های موجود در توده‌ی تخم نماتود ریشه گرهی مورد آزمون قرار گرفت. در بخش گلخانه نیز تاثیر جدایه مورد نظر روی فاکتورهای رشدی گیاه گوجه فرنگی و جمعیت نماتود ریشه گرهی بررسی شد. همچنین در بررسی دیگری ریشه گیاهچه‌های گوجه فرنگی در مرحله 6 برگی توسط سوسپانسیون اسپور جدایه i25 و نماتود مایه‌زنی شد و میزان فعالیت آنزیم‌های پلی فنل اکسیداز، پراکسیداز و فنل کل در روز اول تا هشتم بعد از مایه‌زنی، اندازه‌گیری گردید. این جدایه علاوه بر ممانعت از تفریخ تخم و افزایش مرگ‌و‌میر لاروها، باعث انگلی شدن تخم‌های موجود در کیسه تخم نماتود در شرایط آزمایشگاه شد. در شرایط گلخانه‌ای نیز جدایه قارچی باعث کاهش شدت بیماری شده و 85% جمعیت نماتود را کاهش داد و نیز باعث افزایش شاخص‌های رشدی در گیاه میزبان شد. میزان فعالیت آنزیم‌های پلی فنل اکسیداز و پراکسیداز نیز افزایش یافت که این افزایش در روز چهارم و پنجم پس از مایه‌زنی به حداکثر میزان خود در تیمار آلوده مایه‌زنی‌شده با قارچ رسید. مایه‌زنی گیاهچه‌ها باعث افزایش مقدار فنل کل در برگ گیاه شد که بیشترین میزان آن در گیاه آلوده تیمارشده با جدایه قارچی در روز هشتم بعداز مایه‌زنی مشاهده شد. نتایج حاصله نشان از توانایی جدایه  i25در مهار زیستی نماتود ریشه گرهی و نیز امکان تحریک مقاومت القایی در گیاه گوجه فرنگی علیه این نماتود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biological Control of Root-Knot NematodeMeloidogyne javanica, using Trichoderma harzianum i25 and investigation on the plant defense compounds flactuations on tomato

نویسندگان [English]

  • E. Abedi 1
  • M. Olia 2
  • L. Shabani 1
چکیده [English]

In this study, the bio-control activity of Trichoderma harzianum i25 on root-knot nematode Meloidogyne javanica in the laboratory and greenhouse conditions and its ability to induce biochemical defense enzymes such as peroxidase (POX) and polyphenol oxidase (PPO) and total phenol on tomato were investigated. At first, the nematode by the help of morphological and molecular characters and then fungal isolate using morphological one were identified. Infection ability of fungal isolate on the eggs of M.javanica and effects of fungal culture filtrate on egg hatching and mortality of M. javanica juveniles (J2) were tested in vitro experiment. In the greenhouse experiment, effect of the fungus on tomato plants growth parameters as well as nematode population examined. Also in another experiment, host plant roots at 6 leaf stage were inoculated with fungal spore suspension and nematode as well and POX, PPO and total phenol activity measured after 1 to 8 days of inoculation. Results indicated that the fungal isolate prohibited larval egg hatching and increased nematode mortality and also parasitized the eggs in the egg masses. In the greenhouse, the fungal isolate reduced disease and suppressed nematode population at 85% and also the fungus increased host plant growth parameters. The amount of POX and PPO increased and this increase was at its max. in the 4th and 5th day of the infected plant treated with the fungus. Inoculation of the tomato seedlings with the fungus increased the total phenol amount in the leaves in which the highest amount recorded in the infected fungus treated plant on the 8th day. Results indicated the potential of the isolate i25 in nematode bio-control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fungal Culture filtrate
  • polyphenol oxidase
  • Peroxidase
  • Total phenol