تندش آسکوسپور و تشکیل چنگک Polystigma amygdalinum در شرایط درون شیشه‌ای و طول دوره‌ی بقای آن*

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

بیماری لکه آجری برگ بادام ناشی از Polystigma amygdalinum از بیماری‌های مهم بادام در ناحیه خاورمیانه است. اطلاع از طول دوره‌ی بقای آسکوسپورها و شرایطی که تحت آن تندش می‌کنند، در مدیریت و پیش آگاهی بیماری مفید بوده و به درک جنبه‌های بیشتری از زیست‌شناسی و مراحل ایجاد بیماری به وسیله‌ی این قارچ زیواپرور کمک می‌کند. تندش آسکوسپور در آب مقطر و محیط کشت‌های مختلف در دماهای 5، 10، 15، 20 و 25 درجه‌ی سلسیوس در بازه‌های زمانی 6، 8، 10، 24 و 48 ساعت پس از کشت مورد بررسی قرار گرفت. نمو چنگک در Polystigma amygdalinum مشاهده و توصیف گردید. دما اثر معنی‌داری روی تندش و روند تشکیل چنگک داشت. تندش و تشکیل چنگک در بازه دمایی 5 تا 20 درجه‌ی سلسیوس رخ داد. درصد تندش در 5 درجه‌ی سلسیوس بالا (60%) و در 10 درجه‌ی سلسیوس حداکثر (70%) بود. نور اثر معنی‌داری روی تندش آسکوسپور نداشت. آسکوسپورهای جمع‌آوری شده در طی سال‌های 1390 تا 1392 از نظر طول دوره‌ی بقا با یکدیگر تفاوت معنی‌دار داشتند. آسکوسپورهای جمع‌آوری شده در سال‌های 1390 تا 1392 در شرایط طبیعی زنده بوده و درصد تندش آن‌ها به ترتیب 27، 54 و 70 % بود. از بین محیط کشت‌های مورد بررسی، محیط کشت سیب‌زمینی-دکستروز-آگار حاوی 025/0 % ذغال فعال بیشترین درصد تندش آسکوسپور را داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ascospore germination and appressorium formation in vitro of Polystigma amygdalinum and its survival period

نویسندگان [English]

  • A. Habibi 1
  • Z. Banihashemi 2
چکیده [English]

Ascospore germination was examined in Polystigma amygdalinum, incitant of red leaf blotch of almond with the goal of more detailed study of the biology and disease phases of this biotroph. Appressorium development is described for a species of Polystigma for the first time. Temperature had marked effect on ascospore germination and appressorium formation process. Germination and appressorium formation occurred in a temperature range of 5 to 20°C. Germination percentages were highest at 5 to 10°C. Ascospores at 25°C showed abnormal swellings and distortion of the cell content. Light had no effect on ascospore germination. The highest germination of ascospores was obtained on potato dextrose agar medium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polystigma amygdalinum
  • Almond leaf blotch
  • ascospore germination
  • appressorium for-mation