ویروس‏های ایجادکننده پیچیدگی بوته چغندرقند در ایران: تنوع و پراکنش در گیاهان و مناطق جغرافیایی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

ویروس پیچیدگی شدید بوته چغندرقند ((Beet severe curly top virus, BSCTV، که اخیراً به عنوان سویه شدید ویروس پیچیدگی بوته چغندرقند معرفی شده است و ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند (Beet curly top Iran virus, BCTIV) دو عامل اصلی ایجادکننده بیماری پیچیدگی بوته در چغندرقند و چندین میزبان دولپه‏ای دیگر در ایران محسوب می‏شوند. تنوع ژنتیکی و پراکنش این ویروس‏ها در ارتباط با میزبان، منطقه جغرافیایی و سن گیاه میزبان اصلی (چغندرقند) مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور واکنش زنجیره‏ای پلیمراز (PCR) با استفاده از آغازگرهای اختصاصی برای تکثیر بخشی از ژنوم BSCTV و BCTIV در آموده‏های دی‏ان‏ای استخراج شده از 734 نمونه گیاهی جمع‏آوری شده از میزبان‏های مختلف در پنج استان ایران انجام گرفت. قطعات تکثیر یافته به اندازه حدود 500 و 700 جفت‏باز به ترتیب از 18 و 10 گیاه آلوده به BSCTV و BCTIV تعیین توالی شده و واکاوی فیلوژنتیکی در مورد این قطعات صورت گرفت. اثر منطقه جغرافیایی بر تنوع ژنتیکی تنها در مورد جدایه‏های BCTIV مشاهده شد. نوع گیاه میزبان با تنوع ژنتیکی هیچ کدام از دو ویروس ارتباطی نشان نداد. در این مطالعه بیشترین میزان وقوع هر دو ویروس در استان فارس حادث شد. تجزیه واریانس ناپارامتری داده‏های حاصل از 734 نمونه نشان داد که شیوع هر ویروس در مزارع مختلف متفاوت است و به نوع گیاه میزبان، تاریخ کشت و منطقه جغرافیایی بستگی دارد. در حالیکه شیوع  BCTIVدر چغندر قند بیشتر از BSCTV بود، BSCTV از شیوع بیشتری در سایر میزبان‏ها نظیر گوجه‏فرنگی، فلفل و لوبیا برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Beet curly top viruses in Iran: Diversity and incidence in plants and geographical regions

نویسندگان [English]

  • A. Anabestani 1
  • K. Izadpanah 1
  • S. Tabein 1
  • H. Hamzeh-Zarghani 1
  • S.A.A. Behjatnia 2
چکیده [English]

Beet severe curly top virus (BSCTV, recently named BCTV-Svr) and Beet curly top Iran virus (BCTIV) are the causal agents of curly top disease in sugar beet and several other dicotyledonous plants in Iran. In this investigation, genetic diversity and prevalence of curly top viruses in relation to host, geographical distribution and age of the main host plant (sugar beet) were studied. Polymerase chain reaction using specific primer pairs to amplify a part of the genome of BSCTV and BCTIV was applied to 734 plant samples collected from various hosts in five provinces in Iran. DNA fragments approximately 500 and 700 bp in size were amplified from 18 BSCTV and 10 BCTIV infected plants, respectively. Amplified fragments were subjected to sequencing and phylogenetic analysis. Effect of geographical location on genetic diversity of viruses was observed only for BCTIV isolates. Type of host plant had no correlation with genetic diversity of either BSCTV or BCTIV. The highest incidence of both viruses occurred in Fars province. Nonparametric analysis of PCR data showed that the prevalence of each virus varied in different fields and depended on the host, date of cultivation and geographical region. While the incidence of BCTIV in sugar beet plants was higher than BSCTV, BSCTV was more frequent in other plants such as tomato, pepper and bean.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beet curly top Iran virus
  • Beet severe curly top virus
  • date of cultivation
  • host
  • Genetic diversity