بررسی تنوع فازی در Pseudomonas fluorescens B1و تاثیر آن روی برخی ویژگی‌های رفتاری و بیوکنترلی باکتری

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

یکی از مکانیسم‌های سازگاری سودوموناس‌های فلورسنت، پدیده تنوع فازی می‌باشد؛ این پدیده در اثر تغییرات ژنتیکی برگشت‌پذیر رخ‌داده که نتیجه آن ظهور زیرجمعیت‌های متنوع از یک باکتری با رفتارهای متفاوت می‌باشد که سبب بقا و سازگاری آنها  با شرایط مختلف محیطی و تغییرات ناگهانی آنها می‌شود. در این تحقیق وقوع پدیده تنوع فازی در جدایه B1 باکتری Pseudomonas fluorescens  (جدایه واجد ژن تنظیم کننده تنوع فازی) مشاهده شد. جدایه مزبور دارای دو تیپ کلونی بود، کلونی‌های تیپ وحشی کوچک و کدر بودند، در حالیکه کلونی تیپ ثانویه بزرگ‌تر بوده و شدت رنگ فلورسنس بیشتری داشتند. این دو تیپ از نظر تولید آنزیم‌‌‌‌‌‌‌‌های پروتئاز، لیپاز، فسفاتاز و تولید متابولیت‌های سیانید هیدروژن، سیدروفور و اکسین و رفتارهای تحرک، تشکیل بیوفیلم و فعالیت ضدقارچی علیه چند قارچ بیماریزای گیاهی مورد مقایسه قرار گرفتند. تفاوت‌های رفتاری معنی‌داری بین دو تیپ مشخص گردید؛ هر دو تیپ توانایی تولید پروتئاز، لیپاز و فسفاتاز را داشتند اما  تولید سیانید هیدروژن در تیپ ثانویه به شدت کاهش پیدا‌کرده و برعکس میزان سیدروفور و اکسین تولید‌شده توسط این تیپ در مقایسه با تیپ وحشی افزایش پیدا کرده بود. میزان تحرک کلونی‌هایی تیپ ثانویه بسیار بیشتر از تیپ وحشی بوده ولی میزان تشکیل بیوفیلم توسط تیپ اولیه بیشتر از تیپ ثانویه بود. از نظر فعالیت ضدقارچی تیپ وحشی قوی‌تر از تیپ ثانویه عمل کرد. انگشت‌نگاری DNA به روش BOX-PCR تشابه کامل واریانت‌ها را با جدایه اولیه تایید کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of phase variation in Pseudomonas fluorescens b1 and its effect on some bacterial phenotypic and biocontrol characteristics*

نویسندگان [English]

  • R. Ezazi 1
  • M. Ahmadzadeh 2
  • A. Shirzad 2
  • V. Fallahzadeh 2
  • K. Behbudi 2
چکیده [English]

Phase variation is one of the adaptive mechanisms in fluorescent pseudomonads; this process caused by reversible genetic modification that generate subpopulation diversity with phenotypic differences that eventually lead to bacterial survival and their fitness under certain environmental conditions and is important in niche adaptation. In the present study, phase variation was observed in P. fluorescens strainB1 that carrying gene for phase variation. P. fluorescens B1 had two colony types, wild-type colony was small and opaque whereas the second type colony was larger in size and more fluorescent pigment production. These two types colony were tested for production of several enzymes such as protease, lipase, phosphatase and some metabolites production such as hydrogen cyanide, siderophore and auxin and for motility behaviors, biofilm formation and antagonistic activity against some phytopathogenic fungi. The results showed significant difference between the two types. Both of two types produced protease, lipase, phosphatase, but production of hydrogen cyanide in second type decreased strongly, in contrast production of siderophore and auxin in secondry type Increased. The second cell types was more motile than the wild-type and biofilm formation in wild-type was more than the secondry type. Antifungal activity of wild-type was higher than the secondary type. DNA fingerprint using BOX-PCR confirmed the identity of the second colony type with the parental isolate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • differences in behavior and biocontrol
  • fluorescent pseudomonads
  • phenotypic variants