برهمکنش نماتود ریشه‏گرهی Meloidogyne javanicaو باکتری مولد گال طوقه، Rhizobium vitis، در سه پایه‏ی بادام*

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

باکتری مولد گال طوقه، Rhizobium vitis و نماتود ریشه‏گرهی Meloidogyne javanica در خاک‏های اکثر مناطق ایران، به ویژه باغات میوه، گسترش و شیوع روزافزونی دارند. به منظور بررسی برهمکنش نماتود ریشه گرهی و باکتری عامل گال طوقه در روی پایه‌های وارداتی GF677 و GN15 بادام و پایه هیبرید هلو × بادام شورابی (تولید شده در استان چهارمحال و بختیاری)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در حضور و غیاب هر یک از دو بیمارگر، در شرایط گلخانه انجام شد. مایه‏زنی با ۳۰۰۰ تخم و لارو نماتود بر کیلوگرم خاک پس از استقرار پایه‌های ریشه‌دار منتقل شده به گلدان‌های آزمایشی و مایه‏زنی با باکتری به نسبت یک درصد حجم به وزن با سوسپانسیون cfu/ml 108 سه هفته بعد از مایه‏زنی نماتود صورت گرفت و سطوح صفر نماتود و باکتری به عنوان شاهدهای آزمایش منظور گردیدند. سه ماه بعد از آخرین مایه‏زنی، شاخص‏های رشدی گیاه، نماتود و بیماری‏زایی باکتری مورد ازریابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که به‌ جز پایه‏ی GN15، سایر پایه‏‏های مورد بررسی به نماتود حساس می‏باشند. در مقابل، پایه‏ی GN15 نسبت به باکتری مولد گال طوقه بسیار حساس بود. حضور نماتود فقط در پایه‏ی GN15 تاثیر معنی‏دار بر بیماری‏زایی باکتری داشت. میزان این افزایش در مقایسه با شاهد 3/23% بود. همچنین حضور باکتری موجب افزایش شاخص‏های نماتود در سایر پایه‏‏ها به جز پایه‏ی GN15 نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interaction between the root-knot nematode, Meloidogyne javanica and the crown gall bacterium, Rhizobium vitis, in three almond rootstocks*

نویسندگان [English]

  • SH. Fathi 1
  • A.A. Fadaei Tehrani 2
چکیده [English]

Incidence of the root-knot nematode, Meloidogyne javanica and the crown gall bacterium, Rhizobium vitis, are increasing in different regions of Iran. In order to evaluate the response of different almond rootstocks to interaction of the root-knot nematode and the crown gall bacterium, three rootstocks viz. GN15, GF677 and Hybrid of peach´Shoorabi almond, inoculated with M. javanica and R. vitis in a factorial experiment with completely randomized design under greenhouse condition. Almond rootstocks were transferred to the main pots, and then the pots were inoculated by 9000 eggs and second stage juveniles of the nematode per pot. Three weeks after inoculation, the rootstocks were inoculated with a suspension of 108 of bacterial cells at the rate of 1% (V/W). Three month after the last inoculation, the growth indices of plant and nematode as well as pathogenicity indices of the bacterium were measured. The results showed that except GN15, other rootstocks were susceptible to nematode. The rootstock GN15 was susceptible to R. vitis. As a result, nematode infection predisposed GN15 to bacterial infection, but bacterial infection had no effect on nematode indices

کلیدواژه‌ها [English]

  • Almond
  • Bacterial pathogenicity
  • Meloidogyne javanica