مقایسه دامنه میزبانی و برخی از خصوصیات ریخت شناختی سه گونه مشابه گرماپسند Phytophthora parsiana، P. hydropathica و P. irrigata*

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

نویسنده

چکیده

اامیست گرماپسند Phytophthora parsiana، یکی از عوامل ایجاد کننده بیماری انگومک پسته در ایران، اولین بار از طوقه درخت انجیر در ایران جداسازی شد. hydropathica Phytophthora و Phytophthora irrigata دو گونه جدید گرما پسند مشابه P. parsiana اولین بار از آبهای آبیاری و شاخه‌های در حال بلایت و پژمردگی گیاهان زینتی در امریکا جداسازی و توصیف شدند اما مطالعات اندکی روی بیماریزائی و دامنه میزبانی آنها صورت گرفته و با توجه به اینکه در مطالعات قبلی بر اساس درختهای فیلوژنی، جدایه‌های P. hydropathica در بین جدایه‌های P. parsiana قرار گرفته و جایگاه برخی جدایه‌های این دو گونه مشابه مشخص نیست بنابراین در این مطالعه تفاوتهای ریخت شناختی و بیماریزایی این جدایه‌ها جهت تفکیک یا قرار گرفتن این جدایه‌ها در یک گونه مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعه حاضر هر سه بیمارگر در بافت آلوده میزبان کلامیدوسپور‌های کروی شکل تشکیل دادند، P. hydropathica اُاُسپور و ااگونیوم، کلامیدوسپور و آماس ریسه بزرگتری نسبت به تمامی جدایه‌های P. parsiana و P. irrigata تشکیل داد، از میان میزبان‌های چوبی مایه زنی شده، نهالهای پسته رقم سرخس، بادام و زردآلو بیشترین حساسیت را به هر سه گونه داشتند. بنه، خنجوک، گردو، انجیر و انبه توسط P. hydropathica و P. parsiana و پسته رقم قزوینی توسط P. hydropathica علائم بیماری را از چند روز تا چند ماه پس از مایه زنی نشان دادند. نهالهای ازگیل و کنار به تمامی جدایه‌های هر سه گونه مقاوم بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Host range and certain morphological characteristics of three similar high temperature species of Phytophthora parsiana, P. hydropathica and P. irrigata*

نویسندگان [English]

  • Z. Anvari
  • Z. Banihashemi
چکیده [English]

High temperature oomycete Phytophthora parsiana is one of the causal agent of pistachio gummosis in Iran which originally was isolated from fig in Iran. Phytophthora hydropathica and P. irrigata two newly described high temperature species similar to P. parsiana were recently isolated from irrigation streams and some ornamental plants from USA .In the present study all three species produced chlamydospores in infected crown and root tissues of apricot.. No morphological differences were observed among species. Among woody plants inoculated Pistacia vera cv Sarakhs, almond and apricot were highly susceptible to all species. Pistacia mutica, P. khinjuk, walnut, fig and mango were susceptible to P. parsiana and P. hydropatica but P.vera cv Qazvini was infected only by P. hydropathical. Loquat ( Eriobotryae japonica) and Christ,thorn jupube (Zizyphus spina-christi) were not infected by all species. All annual herbaceous plant species used none were infectd with all species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • oospore
  • chlamydiospore. almond
  • apricot
  • Pistachio