تأثیر گل گوگرد بر فعالیت نماتد ریشه‏گرهی، Meloidogyne incognita در خیار

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

نماتدهای ریشه‏گرهی (Meloidogyne spp.)، یکی از عوامل محدودکننده کشت خیار در مزارع و گلخانه‏ها محسوب می‏شوند. تقویت خاک با کودهای حیوانی یا شیمیایی در کاهش میزان خسارت ناشی از این نماتدها مؤثر است. به همین منظور در سال 92-93 طی یک آزمایش اثرات سه سطح 25، 50 و 100 میلی‏گرم گوگرد/کیلوگرم خاک در زمان کشت و 45 روز قبل از کشت، در خاک سترون و غیرسترون در دو نوبت در گلخانه مورد مطالعه قرار گرفت. ابتدا دو عدد تخم یا لارو سن دوم نماتد/گرم خاک و سطوح گوگرد با خاک گلدان‏ها مخلوط، سپس در نیمی از گلدان‏ها بلافاصله و در نیمی دیگر پس از 45 روز بذور خیار (رقم نگین) کشت گردید. به منظور بررسی اثر تبخیر گوگرد بر جمعیت اولیه‏ی نماتد، نیمی از گلدان‏های 45 روزه درون کیسه‏های پلاستیکی قرار داده شد. نتایج آزمایش در دو نوبت کشت نشان داد که استفاده از 50 ‏میلی‏گرم گوگرد در کیلوگرم در گلدان‏های حاوی خاک مزرعه، قرار داده شده داخل کیسه پلاستیکی به طور میانگین باعث افزایش 36% وزن خشک شاخساره و 114% وزن محصول نسبت به شاهد گردید. همچنین گوگرد 100 ‏میلی‏گرم/کیلوگرم خاک جمعیت نهایی و فاکتور تولیدمثل را به ترتیب 70 و 69% نسبت به شاهد کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of elemental sulfur on the root-knot nematode, Meloidogyne incognita, activities in cucumber plants

نویسندگان [English]

  • M. Rumiani 1
  • A. Karegar 2
  • H. Hamzehzarghani 1
  • Z. Banihashemi 1
چکیده [English]

Root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) are one of the main pests of cucumber production in greenhouses and farms. Applications of chemical and organic fertilizers are effective in reducing the damages caused by these nematodes. For this purpose, during 2013-2014, in an experiment, effects of 25, 50 and 100 mg/kg of elemental sulfur at planting time and 45 days before planting, in sterilized and non-sterilized soil were studied in two turns in greenhouse. First, two eggs or second stage juveniles of the nematode/g of soil and sulfur levels were mixed with the soil. Then cucumber seeds cv. Negin were sown immediately in the half of the pots and in the other half after 45 days. In order to evaluate the effect of sulfur evaporates on the initial nematode population, one half of 45 days pots were placed in plastic bags. The results of two trails showed that sulfur 50 mg/kg of soil in 45 days pots, filled with non-sterilized soil and placed inside plastic bags caused 36% increase in the shoot dry weight and 114% in the yield, on average. In addition, sulfur 100 mg/kg of soil caused 70% and 69% decreases in the final population and reproduction factor of the nematode, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cucumber cv. Negin
  • Growth parameters
  • nematode control
  • reproduction factor