مهار زیستی نماتود ریشه‏گرهی Meloidogyne javanica با استفاده از ورمی‏کمپوست و قارچ Trichoderma harzianum در گوجه‏فرنگی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

در این تحقیق اثر تلفیقی و جداگانه قارچ Trichoderma harzianum و کود آلی ورمی‏کمپوست بر فعالیت نماتود ریشه‏گرهی Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‏ای ارزیابی شد. با استفاده از ویژگی‏های ریخت‏شناسی، نماتود ریشه‏گرهی و جدایه‏ی قارچ بر اساس آغازگرهای اختصاصی نیز مورد شناسایی قرار گرفتند. در شرایط آزمایشگاهی اثر عصاره کشت دو جدایه قارچی روی مرگ‏و‏میر لاروهای سن دو و نیز ممانعت از تفریخ تخم‏ها مورد آزمون قرار گرفت. مطالعات آزمایشگاهی نشان داد، بیشترین میزان مرگ‏و‏میر لاروها در غلظت پایه (100%) عصاره کشت بوده و میزان بازدارندگی تفریخ تخم در کاربرد جدایه قارچ اولی بیش از دیگری است. در گلخانه اثر کاربرد تلفیقی و جداگانه ورمی‏کمپوست و قارچ T. harzianum روی فاکتورهای رشدی گوجه‏فرنگی و شاخص‏های تولیدمثل نماتود در دو نوبت و در دو زمان برداشت 90 و 120 روز به صورت مستقل مورد بررسی قرار گرفت. استفاده هم‏زمان ورمی‏کمپوست و قارچ تریکودرما، علاوه بر مهار نماتود، عملکرد رشدی گیاه را نیز افزایش داده و این نشان از توانایی مهار نماتود ریشه‏گرهی با کاربرد تلفیقی دو عامل زیستی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biological control of root-knot nematode, Meloidogyne javanica, using vermicompost and fungus Trichoderma harzianum on tomato

نویسندگان [English]

  • F. Heidari 1
  • M. Olia 2
چکیده [English]

Integrated and separate application of Trichoderma harzianum and vermicompost on activity of the root-knot nematode, Meloidogyne javanica was examined under in vitro and green house conditions. The root-knot nematode identified using morphological characters and fungal isolate with the help of species-specific primers as well. Ability of two fungal isolates on egg hatching and mortality of M. javanica juveniles were tested under laboratory conditions. The results of the laboratory test indicated that the mortality of M. javanica juveniles was highest in the base concentration (100%), and inhibition of egg hatching of the first isolate was more than the other one. In the green house experiment, effects of integrated and separate application of vermicompost and T. harzianum on tomato plants growth factors and nematode reproduction indices, in two independent of 90 and 120 days harvesting time, were tested. Results showed that integrated using of vermicompost and the fungus, in addition of controlling nematode, increased plant growth and indicated a promising potential of nematode control by using combination of these two biological agents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Control
  • fungi culture filtrate
  • Meloidogyne javanica
  • Trichoderma harzianum